پایان نامه ارزش اثباتی ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران

پایان نامه ارزش اثباتی ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران

اندازه: 204کیلو بایت

تعداد صفحات: 117

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 189 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

20000 تومان – خرید

فصل دو کلیات و مفاهیم

۲-۱٫ مبحث اول : تعاریف و مفاهیم.. ۹

۲-۱-۱٫ گفتار اول : حقوق کیفری.. ۹

۲-۱-۲٫  گفتار دوم : تعریف ادله الکترونیکی.. ۱۱

۲-۱-۲-۱٫ بند اول : تعریف دلیل.. ۱۱

۲-۱-۲-۲٫  بند دوم : تعریف ادله الکترونیکی.. ۱۳

۲-۱-۳٫  گفتار سوم : فضای سایبر. ۱۵

۲-۲٫ مبحث دوم : کلیات… ۱۸

۲-۲-۱٫گفتار اول :  عناصر اعتبار دلیل (دلیل الکترونیکی) ۱۸

۲-۲-۱-۱٫ بند اول : امضاء ۱۸

۲-۲-۱-۲٫ بند دوم : دستیابی (قابلیت دسترسی) ۱۹

۲-۲-۱-۳٫ بند سوم : اصالت… ۲۰

۲-۲-۱-۴٫ بند چهارم : تمامیت… ۲۳

۲-۲-۱-۵٫ بند پنجم: دقت وامنیت… ۲۴

۲-۲-۱-۶٫ بند ششم : قابلیت استناد. ۲۶

۲-۲-۲٫ گفتار دوم : اهمیت ادله الکترونیکی.. ۲۸

۲-۲-۲-۱٫بند اول: وکلاء ۲۹

۲-۲-۲-۱-۱٫ الف : وکلای شاکیان.. ۲۹

۲-۲-۲-۱-۲٫ ب : وکلای خواندگان(متهمان) ۳۰

۲-۲-۲-۲٫ بند دوم : مأموران تعقیب و بازرسان دولت… ۳۰

۲-۲-۳٫ گفتار سوم : انواع ادله الکترونیکی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱٫ بند اول: از نظر سطح اطمینان.. ۳۱

۲-۲-۳-۱-۱٫ الف : دلیل الکترونیکی عادی.. ۳۲

۲-۲-۳-۱-۱-۱٫تعریف… ۳۲

۲-۲-۳-۱-۱-۲٫ساختار ۳۲

۲-۲-۳-۱-۱-۲-۱٫سیستم اطلاعاتی غیر ایمن.. ۳۲

۲-۲-۳-۱-۱-۲-۲٫ امضای الکترونیکی ساده ۳۲

۲-۲-۳-۱-۲٫ ب : دلیل الکترونیکی مطمئن.. ۳۳

۲-۲-۳-۱-۲-۱٫تعریف… ۳۳

۲-۲-۳-۱-۲-۲٫ساختار ۳۴

۲-۲-۳-۱-۲-۲-۱٫ سیستم اطلاعاتی مطمئن.. ۳۴

۲-۲-۳-۱-۲-۲-۲٫ امضای الکترونیکی مطمئن.. ۳۸

۲-۲-۳-۱-۲-۲-۳٫ سابقه مطمئن.. ۳۹

۲-۲-۳-۲٫ بند دوم: انواع ادله الکترونیکی از نظر سطح دسترسی.. ۴۱

۲-۲-۳-۲-۱٫ الف : ادله آشکار ۴۱

۲-۲-۳-۲-۲٫ ب : ادله پنهان.. ۴۴

۲-۲-۴٫ گفتار چهارم : مراحل کلی کشف ادله الکترونیکی.. ۴۴

۲-۲-۴-۱٫  بند اول : درآمد. ۴۴

۲-۲-۴-۲٫ بند دوم :روش های کشف ادله الکترونیکی پنهان.. ۴۶

۲-۲-۵٫گفتار پنجم : ویژگی های ادله الکترونیکی.. ۴۸

۲-۲-۵-۱٫ بند اول: نقاط قوت ادله الکترونیکی.. ۴۸

۲-۲-۵-۲٫ بند دوم : نقاط ضعف ادله الکترونیکی.. ۵۰

۲-۲-۶٫گفتار ششم : انواع جرائم مرتبط با ادله الکترونیکی.. ۵۱

۲-۲-۶-۱٫   بند اوٌل : تاریخچه جرائم الکترونیکی.. ۵۲

۲-۲-۶-۲٫ بند دوم : انواع جرائم الکترونیکی.. ۵۳

فصل سوم. ۵۶

قواعد حاکم بر روند ثبوتی و ارزش اثباتی ادله الکترونیکی۵۶

۳-۱٫ مبحث اول :  نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران.. ۵۷

۳-۱-۱٫گفتار اول : سیستم  اقناعی (اخلاقی) ۵۷

.۳-۱-۲٫گفتار دوم : سیستم قانونی.. ۵۷

۳-۲٫ مبحث دوم : قواعد حاکم بر روند ثبوتی ادله الکترونیکی.. ۵۸

۳-۲-۱٫ گفتار اول : درآمد. ۵۸

۳-۲-۲ . گفتار دوم : هویت پدید آورنده ادله الکترونیکی.. ۶۰

۳-۲-۲-۱٫ بند اول : طرح موضوع. ۶۰

۳-۲-۲-۲٫ بند دوم : نمونه دعاوی مربوط به تعیین هویت پدیدآورندگان.. ۶۲

۳-۲-۲-۳٫ بند سوم : بررسی تطبیقی تعیین هویت پدیدآورنده ۶۴

۳-۲-۳٫ گفتار سوم : قواعد حاکم بر روند کار مجریان قانون.. ۶۷

۳-۲-۳-۱٫ بند اول : قواعد علوم جنایی ناظر بر سیستم های رایانه ای.. ۶۹

۱-شناسایی سیستم های رایانه ای.. ۶۹

۱-۱٫ شناسایی سخت افزار ۶۹

۱-۲٫شناسایی ادله دیجیتال.. ۷۰

۲-محافظت، جمع آوری و مستند سازی ادله دیجیتال.. ۷۰

۳-طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری.. ۷۱

۴- بازسازی.. ۷۳

۳-۲-۳-۲٫بند دوم : قواعد علوم جنایی ناظر بر شبکه ها ۷۴

۱-شناسایی.. ۷۷

۲-محافظت، جمع آوری و مستند سازی.. ۸۰

۳-طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری.. ۸۱

۴-بازسازی.. ۸۲

۳-۳٫مبحث سوم: اصول حاکم بر ارزش اثباتی ادله الکترونیکی.. ۸۳

۳-۳-۱٫گفتار اول: استنادناپذیری ادله سماعی.. ۸۳

۳-۳-۱-۱٫بند اول: استثنای سوابق شغلی.. ۸۴

۳-۳-۱-۲٫بند دوم: استثنای پذیرش طرف مقابل.. ۸۸

۳-۳-۱-۳٫بند سوم: استثنای سوابق صرف کامپیوتری.. ۸۹

نتیجه. ۸۹

۳-۳-۲٫ گفتار دوم: قاعده بهترین دلیل.. ۹۰

۳-۴٫ مبحث چهارم : انعکاس قواعد کلی ناظر بر استنادپذیری ادلۀ الکترونیکی در اسناد حقوقی بین المللی و ملی  ۹۳

۳-۴-۱٫بند اول : توصیه نامه آنسیترال در خصوص ارزش قانونی سوابق الکترونیکی.. ۹۴

۳-۴-۲٫بند دوم : قانون مدل آنسیترال تجارت الکترنیکی.. ۹۵

۳-۴-۳٫بند سوم : مدل قانونی امضاء الکترونیکی.. ۹۶

۳-۴-۴٫بند چهارم : کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل در استفاده از ارتباطات الکترونیکی.. ۹۷

۳-۴-۵٫بند پنجم : اتحادیه اروپائی.. ۹۷

۳-۴-۶٫بند ششم : کانون وکلای امریکا ۹۷

۳-۵٫ مبحث پنجم : ارزش اثباتی ادله الکترونیکی در دعاوی کیفری.. ۹۸

۳-۵-۱٫ گفتار اول : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی.. ۹۹

۳-۵-۲٫ گفتار دوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن.. ۱۰۰

فصل چهارم. ۱۰۷

جایگاه ادله الکترونیکی در تعارض با سایر ادله. ۱۰۷

۴-۱٫مبحث اول : صور ادله الکترونیکی.. ۱۰۸

۴-۱-۱٫ بند اول : ادله الکترونیکی در قالب اسناد. ۱۰۸

۴-۱-۲٫ بند دوم : ادله الکترونیکی در قالب شهادت… ۱۰۸

۴-۱-۳٫ بند سوم : ادله الکترونیکی در قالب اقرار ۱۰۹

۴-۲٫ مبحث دوم: بررسی موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران.. ۱۰۹

۴-۳٫ مبحث سوم : تعارض ادله الکترونیکی با سایر ادله. ۱۱۱

 

 

 

 

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

20000 تومان – خرید

پاسخ دهید