مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر

مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر

تعداد صفحات: 35

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 120 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر

مقدمه

نیشکر طی دوران رشد علفی وتا شروع رشد طولی ساقه پوشش محدودی روی خاک داشته وبه شدت به رقابت علفهای هرز حساس است . لازم است طی این دوران مزرعه را درمقابل علفهای هرز کاملاً حفاظت نمود. کنترل مکانیکی علفهای با استفاده از چنگک گردان وکولتیواتورهای پنجه غازی یا پاشنه ای ودیسکی تازمانی که ارتفاع بوته به حد محدود کننده ورود تراکتور به مزرعه برسد، امکان پذیر است .لازم است توجه شود که ریشه محصول گسترش سطحی زیادی دارد . به همین جهت عمق کار وفاصله پاشنه های کولتیواتور نسبت ردیف کاشتنی بایستی بنحوی تنظیم گردد که به ریشه های محصول آسیبی نرسد.

قبل از سبز شدن محصول ویا به صورت حفاظت شده می توان علف کش گراماکسون به میزان  تا  ۲تا ۳ لیتر درهکتار از مایع حل شونده ۲۰% تجاری جهت کنترل علفهای هرز یک ساله از راند آپ به میزان ۸ تا ۱۰ لیتر از مایع حل شونده ۴۸% تجاری برای کنترل علفهای هرز سبز شده واز باسفاپن به میزان ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم در هکتار از نمک محلول د رآب ۸۵ درصد تجاری جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ یک ساله وچند ساله استفاده نمود.

سایر علفکشهای قابل استفاده در مزارع نیشکر عبارتند از آترازین ، سنکور، آمترین تو- فور- دی وآسولام می باشند که ما در این پروژه به شرح وبررسی این سموم جهت آشنایی بیشتر کاربران با آنها می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

بخش ۱- معرفی

تو- فور- دی علف هرزکشی است انتخابی براساس ماده مؤثر هورمونی تو– فور-دی نمک آمینه ( ۲,۴-D Amin Salt ) که دارای ۷۲۰ گرم ماده مؤثر د رلیتر می باشد.

تو- فور- دی برای دفع علفهای هرز پهن برگ د رمزارع غلات ، نیشکر وذرت به کار می رود.

این ماده هورمونی با خاصیت سیستمیک خود پس از سمپاشی بسرعت توسط برگ وساقه علفهای پهن برگ جذب وبه اندامهای مختلف آن منتقل شده ، باعث رشد سریع وغیر قابل کنترل آن می شود، ونتیجتاً تنفس علف هرز با سرعت بیشتری انجام گرفته ومواد غذائی موجود در گیاه تحلیل می رود، واین عمل باعث مرگ علف می گردد.

تو – فور- دی بر روی غلات، نیشکر ، وذرت وهمچنین علفهای هرز نازک برگ اثر سوء ندارد زیرا خواص فیزیولوژیکی این گیاهان مانع جذب آن می گردد.

تو – فور – دی بعد ازسمپاشی با توجه به رطوبت ودرجه حرارت خاک پس از یک تا چهار هفته تجزیه شده واثری از آن باقی نمی ماند.

بعلت خاصیت فیزیکی تو- فور- دی ، هرگاه مقدار ۷۲۰ گرم ماده موثر در لیتر داشته باشیم ، مایع مزبور در دمای کمتر از ۱۴ درجه سانتی گراد شروع به کریستالیزه شدن می نماید ودراین حالت نمی توان آنرا مورد مصرف قرار داد . چون نگهداری ممتد سم در بالای درجه قید شده همیشه میسر نیست، برای رفع این مشکل ، کارخانه کمی لینر اطریش نوعی تو- فور – دی مقاوم به سرما ار که تا منهای ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد، تولید نمود که اخیراً به کشور وارد ودر دسترس زارعین قرار می گیرد.( دراین مورد به برچسب تو– فور– دی خریداری توجه گردد).

 

 

 

 

مزایای دفع علفهای هرز با تو– فور– دی عبارتند از :

  • علفهای هرز با استفاده از آب ، کود وفضای حیاتی کشت اصلی موجب کاهش میزان محصول می گردند ، با دفع آنها این امکانات دراختیار کشت اصلی قرار گرفته وبه افزایش محصول کمک شایان می کند.
  • از بین بردن علفهای هرز موجب تسهیل در عملیات برداشت به ویژه با کمباین می گردد.
  • با از بین بردن علفهای هرز محصول برداشت شده پاک وبدون بذر علف بود ه ودر نتیجه از میزان آفت آن هنگام سیلو یا فروش کاسته می شود.
  • در زراعت غلات می توان با سمپاشی تو– فور– دی علفهای هرز را از بین برد وجمعیت آنها را به حداقل رساند که درزراعتهای بعدی (تناوب) امکان کنترول آنها با علف کشهای دیگر بسیار مشکل وگاهی غیرممکن است ، مانند کنگر ، پیچک، وبرخی دیگر از علفهای هرز چند ساله.

موارد، زمان ومیزان مصرف

گندم وجو:

بهترین زمان مصرف تو– فور– دی هنگام پنجه تا اوائل به ساقه رفتن گندم وجو می باشد .

غلاتی که در پائیز کشت شده اند باید د ربهار هنگامی که علفهای هرز درحال رشد وجوان هستند سمپاشی گردند.

میزان مصرف تو– فور– دی درگندم وجو برای دفع علفهای پهن – برگ یکساله ۱ تا ۵/۱ لیتر در هکتار وعلفهای چند ساله ۵/۱ تا ۲ لیتر درهکتار می باشد.

نیشکر:

زمان سمپاشی در نیشکر قبل از ۵ برگه شده قلمه های نیشکر است .

مقدار مصرف ۵/۱ تا ۵/۲ لیتر درهکتار بستگی به نوع علفهای هرز وجمعیت آنهاست.

 

مقاله علفکش های مورد استفاده در مزارع نیشکر

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید