مقاله طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي

مقاله طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي

تعداد صفحات: 36

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 109 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6000 تومان – خرید

مقاله طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي

حلق آويزي تقريباً هميشه نتيجه خودكشي است. وقتي آثار زد و خورد موجود باشند بهترين ادله از قتل (آدم كشي)لازم است امتحان شود گره رشته كه بدور گردن پيچيده شده چون بعضي گرهها مخصوص بعضي مشاغلند- از قبيل گره بحري گره قايق چي گره نساج و گره حمال و گره خياط و غيره
نبايد فراموش كرد كه اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهاني كه پس از حالت نزع بآنها رخ ميدهد. خونپرد گيها و خراشهائي پيدا ميكند كه ميتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.
خفه كردن
اين عمل سخت و با خشونت عبارت از يكفشار وارده است مستقيماً يابدور گردن و يا بجلو آن كه در نتيجه بعلت منع دخول هوا عمل تنفس وحيات معوق ميماند- اين كار عملي ميشود يا بوسيله يكرشته ( طناب و دستمال و تسمه و غيره ) و يا بوسيله فشار با دست روي حنجره و قصبه ( خرخره)
الف – خفه كردن بوسيله يكرشته . تورد نشانداده بود كه يك كشتي با قومه تا چهار كيلوگرم روي يكرشته واقعه زير حنجره كافي است كه هوا را از دخول در ريه منع كند- رشته عمل ميكند مثل موقع حلق آويزي و فشار دوري يا بسبب انسداد مجراي تنفس يا بواسطه فشار و پارگي وداجها كه مرگ آورندهاند
ب – خفه كردن با دست – يك فشار خفيفي به گلو اجرا شده با يكدست يا از جلو بعقب و يا از طرفين باعث انسداد مجاري تنفس ميشود از طرف ديگر كلود برنارد ثابت كرده است كه فشار بعصب حنجره فوقاني ميتواند باعث توقف ناگهاني تنقس گرديده و مرگ بواسطه عمل انعكاسي رخ دهد بدون آنكه در تشريح نعش بتوان جراحاتي در اين اعضا كشف نمود.
ج – منظره بيروني نعش
-۱صورت – صورت معمولا باد كرده و بنفش رنگ و مرمري از اثر خونمردگي كه مخصوصاً زير انساج و پلكها و قسمت فوقاني بدن زيادند- زبان برجسته بيرون از دهان يا فشرده بين دندانها ميباشد و يك كف سفيد يا خون آلودي از منخرين يا از دهان جاري ميشود و از گوشهم ممكن است خون بيرون ريزد
-۲ گردن – وقتي خفه كردن با رشته صورت گرفته گردن داراي شياريست كه اختلاف دارد با شيار حلق آويزي را حيث اينكه دايره و تقريباً افقي است و بعلاوه در قسمتهاي ديگر بدن آثار ضربه مشاهده ميگردد كه دلالت دارند بر اينكه شخص خفه شده قرباني دست غير بوده است.
وقتي با دست كسيرا خفه كرده باشند قسمت جلو پهلوي گردن آثار خراش جلد از ناخن مشاهده ميشود عموماً از آنخراشها متعدد ديده ميشود زيرا شخص قرباني تقلا ميكند و دست و پا ميزند و قاتل مجبور است كه چند مرتبه عمل خود را تكرار كند اغلب هم جاي ناخن بودر سوراخ دهان و بيني و قسمت فوقاني سينه ديده ميشود و در جلو هم لكههاي خونمردگي متعدد مشاهده ميگردد…
د- جراحات دروني
گردن – خون از عروق بيرون آمده و منجمد در نسج سلولي و بدور عضلات و خونمردگيهائي كه مربوطند بفشار انگشتان و آثار ناخن ديده ميشود- غلاف رگهاي وداجي غالباً داراي خونمردگي يا پارگي هستند- استخوان لامي و حنجره ممكن است شكسته گرديده و يا فقط بدون شكستي تغيير شكل يافته باشند.
آلات تنفسي- مخاط حنجره و قصبه قرمز رنگند- قصبته الريه محتوي يك كف سفيد يا خون آلود با حبابهاي كوچك – در زير غشاء جنب خونمردگيها و تنفخ مخزني بسيار آشكار يافت ميشود- ريه دچار اختناق و محتوي نقطه هاي سكته ميباشد.
مغز- اغشيه دماغي و دماغ دچار يك اختناق بسيار مختلفي ميشوند- از آثار ساده گرفته تا يك نزف الدم حقيقي.
ه- خفه كردن ناقص
قصد خفه كردن – علائم خارجي و شيار بدور گردن و خونمردگيهاي صورت و ملتحمه ها و خراشها وآثار ناخن بجلو گلو همانطورند كه در سابق ذكر شد – اگر خفه كردن بوسيله يك بند كم استقامتي از جمله دستمال و كروات و غيره اجراء شده اغلب آثار خارجي نشان نميدهد.
تقريباً صدا هميشه گرفته و عمل بلع دردناك و حركات گردن پر زحمت و نواحي گردن متورم ميباشد – علاج عموماً سريع است اما وقتيكه استخوان لامي و حنجره شكسته باشد ضميمه هاي ورمي ديده ميشوند از قبيل دملهاي خلف حلقي و ورم غده هاي خلفي گوش و فلگمون گردن و ورم شديد قصبته الريه كه بسرعت باعث مرگ ميگردد اغلب همچنين در اشخاص معالجه شده از يك سوء قصد خفه كردن اختلالات عصبي زياد يا كم شديد، سخت و تشنجات و جنون و بهت و حيرت و غيره مشاهده ميشود خفه كردن بعضي اوقات تصنعي است در اينحالت جراحات و زخمها بي اهميت اند.
مسائل پزشگي قانوني ـ مربوط بخفه كردن
-آيا مرگ از خفه كردن رخ داده ؟
حتي وقتيكه رشته يارسن شيار اشكاري نگذاشته ميتوان باين سؤال جواب داد تكيه بمرمري بودن صورت و خونمردگيهاي انساج ملتحمه و گردن و خونمردگيهاي تحت غشاء جنب و تنفخ ريوي اثر انگشتان و ناخنها اجازه ميدهد كه تشخيص دهيم شخص قبل از حلق آويزي خفه شده براي مشتبه كردن بخود كشي اين عمل را كرده اند و خفه كردن هم نتيجة بكار بردن دست بوده و اگر با يكرشته آن خفگي حاصل گرديده خيلي نادر است كه شيار خفگي دائرة وافقي دقيقاً تطبيق كند با شيار و يا جاي رشتة كه بدست خود مقتول ايجاد شده ـ بعلاوه لكه هاي نزف الدمي صورت تنفخ در اشخاص حلق آويز شده يا هيچ نيست ويا كم است.
– آيا آدم كشي است يا خود كشي يا حادثه ؟
خفه شدن از راه حادثه خيلي زياد است و اين ثابت و محقق نميگردد مگر بواسطه وضعيت و حالتي كه در آن بدن ديده ميشود چنانچه تيلور ذكر كرده دو مورد ديده است كه اشخاص باربر دوشي بوسيلة تسمه كه روي پيشانيشان بوده و هنگام سر خوردن ولغزيدن در روي زمين تسمه درحدودگردن افتاده ـ بار سنگين بروي پشت افتاده و آنها را خفه كرده شخص نميتواند با فشار دستهاي خويش خود را خفه كند ـ بيهوشي قبل از مرگ پيدا ميشود ـ نفس مجدداً منظم ميگردد ـ اگر آثار انگشت و ناخن يافت شود آدم كشي بوده است ـ اما شخص ميتواند با استعانت رشته پيچيده و گره زده خود را خقه كند ـ آنوقت فشار بعد از مرگ هم باقي بوده بقسميكه يكرشته شل و بد قرارگرفتة فرض خود كشي ميدهددر حاليكه يكرشته چند دور پيچيده با گره هاي تكميلي يا وقوع يافته بوسيلة يك شريان بند بيشتر ظن بقتل ميرود.
قطع نفس
نوع گرفتگي نفس كه در آن يكمانع ميكانيكي غيراز مواقع خفه كردن و حلق آويزي و يا خفه شدن در آب كه بشدت مانع ورود هوا در ريه ها گرديده است بچهار طريقه قطع نفس ميشود .
اول انسداد منخرين و دهان
دوم دخول جسم خارجي در مجاري نفس
سوم فشار روي سينه

مقاله طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید