مقاله روش اندازه‏گيري مقدار آمونياك

مقاله روش اندازه‏گيري مقدار آمونياك

تعداد صفحات: 4

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله روش اندازه‏گيري مقدار آمونياك

روش اندازه‏گيري مقدار آمونياك

  ۱ ـ هدف

هدف از تدوين اين استاندارد بيان روش اندازه‏گيري مقدار آمونياك موجود در يك زداينده مي‏باشد .

اين روش براي پاك كننده‏هايي كه داراي اوره هستند مناسب نيست .

در صورتي كه زداينده‏ها داراي مونوآلكانول آمين‏ها باشند روش تغيير يافته نيز شرح شده است .

  ۲ ـ اساس

آمونياك موجود در يك زداينده به وسيله تغيير مستقيم از يك محلول قليائي اندازه‏گيري مي‏شود . حاصل تقطير در محلول بوريك اسيد تيتر مي‏گردد . در صورتي كه مونوآلكانول آمين‏ها در پاك كننده موجود باشد روش مناسب ديگري به كار مي‏رود .

  ۴ ـ مواد شيميايي مورد نياز

مواد شيميايي به كار رفته بايد از نوع خالص بوده و از آب مقطر مطابق استاندارد شماره ۱۷۲۸ ايران استفاده شود .

۳ ـ ۱ ـ پودر روي

۳ ـ ۲ ـ اولئيل الكل صنعتي

۳ ـ ۳ ـ سيليكون استر – مايع

۳ ـ ۴ ـ بوريك اسيد محلول ۲۰ گرم در ليتر – ۱۰ گرم بوريك اسيد را در آب حل كرده و در صورت لزوم به منظور انحلال بيشتر گرم كنيد سپس به حجم ۵۰۰ ميلي‏ليتر برسانيد .

۳ ـ ۵ ـ محلول ئيدروكسيد سديم حدود ۸ مول در ليتر

۳ ـ ۶ ـ محلول ئيدروكلريك اسيد – ۰/۱۰۰ مول در ليتر

۳ ـ ۷ ـ محلول شناساگر مخلوط شامل

a – 0/05 درصد ( وزن به حجم ) متيل قرمز در الكل ۹۵ درصد حجمي

b – 0/15 درصد ( وزن به حجم ) محلول متيل بلو

۴ قسمت از محلول a را به يك قسمت از محلول b اضافه كنيد . اين محلول بايد موقع مصرف تهيه شود .

۳ ـ ۸ ـ محلول شناساگر فنل فتالئين – ۰/۵ درصد ( وزن به حجم ) در اتانول ۵۰ درصد حجمي

  ۴ ـ وسايل مورد نياز

وسايل معمولي آزمايشگاهي

۴ ـ ۱ ـ دستگاه تقطير – ( براي روش معمولي ) و نوع كجلدال كه ظرفيت آن كمتر از ۳۰۰ ميلي‏ليتر نباشد .

۴ ـ ۲ ـ دستگاه تقطير ( روش مناسب براي زماني كه مونواتانول آمين وجود داشته باشد كه شامل :

a – بالن تقطير – با ظرفيت ۲۵۰ ميلي‏ليتر داراي ۳ دهانه

دو دهانه كناري مناسب براي گذاشتن ترمومتر و لوله قيف و دهانه وسطي مناسب براي مبرد رفلاكس

b – گيرنده بطري Drechsel, با ظرفيت ۲۵۰ ميلي‏ليتر با قطر داخلي متناسب براي اتصال به مبرد رفلاكس و قطر خارجي مناسب براي پمپ صافي

  ۵ ـ روش كار

۵ ـ ۱ ـ آزمونه – با دقت ۰/۰۱ گرم مقدار معيني از يك نمونه كاملا مخلوط شده ( معمولا بين ۱ تا ۵ گرم ) را در داخل بالن تقطير بند (۴ ـ ۱) و يا (۴ ـ ۲) وزن كنيد .

مقاله روش اندازه‏گيري مقدار آمونياك

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید