مقاله اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

مقاله اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 197 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

  ۱ ـ هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

  ۲ ـ دامنه كاربرد

اين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

  ۳ ـ نمونه‏برداري

طبق استانداردهاي روش نمونه‏برداري در مواد غذائي عمل شود .

  ۴ ـ روش كار

۴-۱- اندازه‏گيري اوره به طريق اسپكتروفتومتري

۴-۱-۱- وسايل مورد نياز

ـ اسپكتروفتومتر با حداكثر باند ۲/۴ در طول موج ۴۲۰nm با سلهاي يك سانتيمتري

۴-۱-۲- معرفها و مواد مورد نياز :

۴-۱-۲-۱- محلول پارادي متيل آمينوبنزالدئيد ۱

۱۶ گرم پارادي متيل آمينو بنزالدئيد را در يك ليتر الكل و ۱۰۰ ميلي‏ليتر اسيد كلريدريك حل نمائيد . اين محلول براي يك ماده پايدار مي‏ماند .

۴-۱-۲-۲- اسيد استيك

۴-۱-۲-۳- محلول استات روي : ۲۲ گرم استات روي ۲H2O 2(,OAC)Zn را در آب حل كرده و ۳ ميلي‏ليتر اسيد استيك بآن اضافه نمائيد سپس آن را تا حجم ۱۰۰ ميلي‏ليتر رقيق نمائيد .

۴-۱-۲-۴- محلول فروسيانور پتاسيم : ۱۰/۶ گرم فروسيانور پتاسيم ۶  ۳H2O(,CN) K2Fe را در آب حل كرده و به حجم ۱۰۰ ميلي‏ليتر برسانيد .

۴-۱-۲-۵- زغال اكتيو ـ (۶۰ – G)

۴-۱-۲-۶- محلول بافر فسفات با ۷ = PH

۴-۱-۲-۷- محلولهاي استاندارد اوره :

الف : محلول استاندارد اوليه با غلظت ۵ml/mg

۵ گرم اوره را با دقت يك ميلي‏گرم در آب حل كرده و سپس آن را تا حجم يك ليتر برسانيد .

ب : محلولهاي استاندارد مورد استفاده با غلظتهاي ۰/۲ , ۰/۴ , ۰/۶ , ۰/۸ , ۱ , ۱/۲ , ۱/۴ , ۱/۶ , ۱/۸ و ۲ ميلي‏گرم اوره در ۵ ميلي‏ليتر : به ترتيب ۲,۴,۶,۸,۱۰,۱۲,۱۴,۱۶,۱۸,۲۰ ميلي‏ليتر از محلول اوليه (۵ml/mg) را برداشته و در بالن ژوژه‏هاي ۵۰ ميلي‏ليتري ريخته و هر كدام را با محلول بافر فسفات ۷ به حجم برسانيد .

ج : محلول مرجع : محلول اوره استاندارد با غلظت ۱/mg5ml را كه بشرح فوق تهيه گرديده بعنوان استاندارد مرجع بكار ببريد . اين محلول در حرارت كمتر از ۲۴ درجه سلسيوس به مدت يك هفته ثابت مي‏ماند .

۴-۱-۳- رسم منحني استاندارد اوره :

از هر يك از محلولهاي استاندارد اوره ( طبق بند ب ) ۵ ميلي‏ليتر برداشته و در لوله‏هاي ۲۵ ميلي‏ليتري ريخته و به هر كدام ۵ ميلي‏ليتر محلول DMAB اضافه نمائيد و يك محلول شاهد نيز حاوي ۵ ميلي‏ليتر محلول بافر ۷ باضافه ۵ ميلي‏ليتر محلول DMAB تهيه نمائيد . لوله‏ها را كاملا تكان داده و بگذاريد ۱۰ دقيقه در بن ماري ۲۵ درجه سلسيوس بماند . سپس جذب هر يك از محلول‏ها را در طول موج ۴۲۰nm با استفاده از سلهاي يك سانتيمتري در مقابل شاهد ( با جذب صفر ) بخوانيد . آنگاه ميزان جذب محلولها را در مقابل غلظت‏ها رسم نمائيد . منحني بدست آمده بايستي به صورت خط راست باشد در غير اين صورت آزمايش بايستي تكرار شده و محلول DMAB نيز تازه تهيه گردد .

۴-۱-۴- روش اندازه‏گيري نمونه :

يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن نموده و در يك بالن ژوژه ۵۰۰ ميلي‏ليتري ريخته و بآن يك گرم زغال اكتيو و حدود ۲۵۰ ميلي‏ليتر آب , ۵ ميلي‏ليتر محلول استات روي و ۵ ميلي‏ليتر محلول فروسيانور

مقاله اندازه‏ گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید