مقاله اسطوره شناسي

مقاله اسطوره شناسي

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 128 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مقاله اسطوره شناسي

مقدمه

مجموعة حاضر از پوياترين سايت ادبيات فارسي تهيه و تنظيم گرديده است كه در انتهاي هر فصل فهرست پانويس و منابع آن و نام نويسندة مقاله اي كه از آن استفاده گرديده با رسم امانت داري بيان شده است.

در اين تحقيق ابتدا به تعريف اسطوره و اسطوره شناسي پرداخته شده و بيان شده كه نخستين بار كلمة اسطوره در زبان فارسي توسط چه كسي و در كجا بوده است. سپس فهرست اساطير ايران را در سه هزار سال نهضت نام برده ام و به توضيح چند مورد آن اكتفا نموده ام. در ادامه به جامعه شناسي اساطير در شاهنامه، سرودة حكيم ابوالقاسم فردوسي پرداخته شده است. چون اسطوره ها در هر زمان و مكان تغيير مي كنند در انتهاي اين مجموعه قسمتي با نام انسان و اسطوره هاي نوينش بيان گرديده كه نظر متفكراني چون نتيجه فرانسيس بيكن و …. در اين مورد و اين كه چرا اسطوره ها ادامه دارند نقل گرديده. اميد است مورد توجه قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

‹‹ فصل اول  ››

اسطوره شناسي

اسطوره شناسي : دانشي است كه به بررسي روابط ميان افسانه ها، و جايگاه آنها در دنياي امروز مي پردازد.

اسطوره نماد زندگي دوران پيش از دانش و صنعت و نشان مشخص روزگاران باستان است. تحول اساطير هر قوم، معرف تحول شكل زندگي، دگرگوني ساختارهاي اجتماعي و تحول انديشه و دانش است. در واقع، اسطوره نشانگر يك دگرگوني بنيادي در پويش بالاروندة ذهن بشري است. اساطير، رواياتي است كه از طبيعت و ذهن انسان بدوي ريشه مي گيرد. و برآمده از رابطة دوسويه اين دو است.

ريشة واژة اسطوره

اين واژه كه جمع شكسته عربي آن به گونه اساطير بيشتر بكار مي رود، از واژه هايي است كه در بيشتر زبانهاي هند و اروپايي مشتقاتي دارد. در سنسكريت Sutra به معني داستان است كه بيشتر در نوشته هاي بودايي بكار رفته است. در يوناني Historia به معني جستجو و آگاهي، در فرانسه (فرانسوي)   Histaire، در انگليسي به دو صورت Story به معني حكايت، داستان و قصة تاريخي، و History به معني تاريخ، گزارش و روايت بكار مي رود.

تعريف اسطوره

آن دسته از كسانيكه چه در گذشته و چه امروزه به پژوهش و شناخت اسطوره ها اشتغال دارند، تا كنون براي اسطوره تعريف مشخص، دقيق و پذيرفتني براي همگان نيافته اند، بلكه هر يك به ميل و اشتياق و وابستگي هاي اجتماعي خويش آنرا تعريف كرده اند. گهگاه در تعريف متخصصان از اسطوره اشكالاتي ديده مي شود، علت آن اين است كه آنها به اسطوره از سر اعتقاد و ايمان مينگرند. آنان دنبال اين انديشة اشتروس كه «براي درك انديشة وحشي بايد با او و مثل او زندگي كرد» نه تنها به ساختار، بلكه به عملكرد جادويي اسطوره در جامعه، و در واقع، به اعجاز آن در ايجاد همبستگي قومي و عقيده اي ايمان مي آورند و به همين دليل براي آنها اسطوره يا نهاد زنده بسيار مهمتر از نهادهاي كهن است. ميرچا الياده اسطوره را چنين تعريف مي كند:

اسطوره نقل كنندة سرگذشت قدسي و مينوي است، راوي واقعه ايست كه در زمان نخستين، زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده است، به بيان ديگر: اسطوره حكايت مي كند كه چگونه به بركت كارهاي نمايان و برجستة موجودات فراطبيعي، واقعيتي، چه كل واقعيت، يا تنها جزيي از آن پا به عرصة وجود نهاده است. بنابراين، اسطوره هميشه متضمن روايت يك خلقت است، اسطوره فقط از چيزي كه براستي روي داده و به تمامي پديدار گشته، سخن ميگويد. شخصيتهاي اسطوره موجواد فراطبيعي اند و تنها بدليل كارهايي كه در زمان سرآغاز همه چيز انجام داده اند، شهرت دارند. اساطير كار خلاق آنان را باز مينمايانند و قداست يا فراطبيعي بودن اعمالشان را
عيان ميسازند.

در مقابل هستند عده ديگري كه به اسطوره صرفاً از سر انكار مي نگرند. اين گروه اسطوره را يكي از الگوهاي تاريخي يا سازواره اي كهنه و از كارافتاده مي بينند كه پيشرفت بشر آنرا از رده خارج كرده است.

اسطوره، قصه ايست با خصلتي خاص نقل روايتي كه در آن خدايان يكي يا چند نقش اساسي دارند. اسطوره شناسي علمي است كه كارش طبقه بندي و بررسي مواد و مصالح اسطوره شناختي بر حسب روش تحليل و وارسي دقيقي كه در همه ديگر علوم تاريخي معمول است.

به عبارت ديگر، اسطوره تلاشي براي بيان واقعيت هاي پيراموني با امور فراطبيعي است. انسان در تبيين پديده هايي كه به علتشان واقف نبوده به تعبيرات فراطبيعي روي آورده و اين زماني است كه هنوز دانش بشري توجيه كننده حوادث پيراموني اش نيست. به عبارت ديگر، انسان در تلاش ايجاد صلحي روحي ميان طبيعت و خودش اسطوره ها را خلق كرده است.

نخستين بار كه از كلمه اسطوره در زبان فارسي استفاده شده، توسط خاقاني شاعر است كه كمابيش از اسطوره با معنايي منفي ياد مي كند:

قفل اسطورة ارسطو را                   بر در احسن الملل منهيد

كه اشاره دارد به برتري طلبي گروهي از مسلمانان آن دوران نسبت به فلسفي مشربان يونان. آنان كه سلسله جنبان عقلانيت شان ارسطو مي بوده و به زعم شاعر عزلت گزيده فارسي گوي، اين مشرب و اين عقل اسطوره است نه حقانيت. قبل از اين اما هرگز اين واژه در زبان فارسي مشاهده نشده است.

منابع

ـ سهراب هادي. شناخت اسطوره هاي ملل. نشر تنديس: ۱۳۷۷٫

ـ كراپ، الكساندر. جهان اسطوره شناسي جلد اول. گردآورنده جلال ستاري. نشر مركز ۱۳۷۷٫

‹‹ فصل دوم ››

فهرست اساطير ايران

سه هزار سال نخست

مقاله اسطوره شناسي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید