طرح کار افرینی توليد ذغال از ضايعات چوب

طرح کار افرینی توليد ذغال از ضايعات چوب

تعداد صفحات: 49

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 229 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

طرح کار افرینی توليد ذغال از ضايعات چوب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
بخش اول : معرفي محصول ……………………………………………………………………………………………. ۳
۳ ……………………………………………………………………………… ( -۱ نام و كد محصولات (آيسيك ۳ -۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي ………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۳ شرايط واردات محصول …………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۴ بررسي و ارائه استانداردهاي موجود در محصول ( ملي يا بين المللي ) ………………………. ۵
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول …………….. ۵
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد ………………………………………………………………………………….. ۶
-۱-۷ بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ………………… ۷
-۱-۸ اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ……………………………………………………………………. ۸
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول ………………………………………………… ۹
-۱-۱۰ شرايط صادرات ………………………………………………………………………………………………………. ۹
بخش دوم : بررسي وضعيت عرضه و تقاضا …………………………………………………………………….. ۱۱
-۲-۱ بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون ………………………… ۱۱
-۲-۲ بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طر حهاي توسعه در دست اجرا ……………………………. ۱۳
۱۷ ……………….. -۲-۳ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاكنون …………………………………………….. ۱۹
فهرست مطالب
مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد ذغال از ضايعات چوب ت
عناوين صفحه
۲۱ ……. -۲-۵ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا نيمه اول سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه توسعه چهارم …………………… ۲۴
بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي ……………………………………………………………………….. ۲۶
-۳-۱ بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور…………………… ۲۶
-۳-۲ تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژ يهاي مرسوم در فرايند توليد محصول …………………. ۲۸
-۳-۳ بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه ثابت ………….. ۲۹
-۳-۴ برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و منابع تامين آن ………………………………………. ۳۶
-۳-۵ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ………………………………………………………………….. ۳۸
-۳-۶ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال …………………………………………………………….. ۴۰
-۳-۷ بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي ……………………… ۴۱
-۳-۸ وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ………………………………………………………………….. ۴۳
-۳-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد … ۴۴
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد ذغال از ضايعات چوب صفحه ١
مقدمه
زندگي امروز انسانها متشكل از ناهنجاريها و مشكلات عديده اي مي باشد از اين رو انسان تمام
تلاش خود را معطوف به يافتن راه هاي مناسبي جهت ارتقاي كيفي زندگي خود مي نمايد طي ساليان
دراز انسان تلاش نموده است تا با استفاده بهينه از امكانات و همچنين ابتكار ك ه جزء لاينفك ذات
بشري است راههايي را براي پيشرفت بيشتر، توسعه و بهبود زندگي بيابد لذا تمامي ابتكارات و دست
آوردهاي بشري كه امروز، مورد استفاده قرار مي گيرد در اين جهت مورد بهره برداري قرار گرفته
است.
يكي ازمعضلات بشر امروز مشكل انرژي است . هرچند بشر امروز به دنبال سوختهاي نو و جديد مي
باشد ولي نيم نگاهي هم به منابع موجود دارد . روزانه درختان زيادي در جهان به دلايل مختلفي مثل
كاغذ سازي و يا ساخت مصنوعات چوبي و …. قطع ميشوند كه شاخه و برگهاي آنها بي استفاده رها
مي شود . ما به دنبال استفاده بهينه از آن هستيم و با توجه به اينكه مقدار گرمايي كه ذغال چوب
توليد مي كند از خود چوب بيشتر مي باشد لذا ازآن براي تامين انرژي براي پخت و پز و… مي توان
استفاده نمود.
گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي توليد ذغال از ضايعات چوب مي باشد.
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد ذغال از ضايعات چوب صفحه ٢
رئوس مطالب
(( -۱-۱ نام و كد محصولالات ((آيسيك ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمركي
-۱-۳ شرايط واردات
-۱-۴ بررسي و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسي و ارائه اطلالاعات لالازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول
-۱-۶ معرفي موارد مصرف و كاربرد
-۱-۷ بررسي كالالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسي اهميت استراتژيكي كالالا در دنياي امروز
-۱-۹ كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول
-۱-۱۰ معرفي شرايط صادرات
مطالعات امكان سنجي مقدماتي
طرح هاي صنعتي مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
طرح توليد ذغال از ضايعات چوب صفحه ٣
بخش

طرح کار افرینی توليد ذغال از ضايعات چوب

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید