طرح کارافرینی ولید یونوبلوك

طرح کارافرینی ولید یونوبلوك

تعداد صفحات: 54

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 176 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

طرح کارافرینی ولید یونوبلوك

فهرست مطالب
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول
١- نام و كد محصول ١ -١
٢- شماره تعرفه گمركي ١ -١
٣- شرايط واردات ٢ -١
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٣ -١
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٣ -١
٦- موارد مصرف و كاربرد ٤ -١
٧- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٧ -١
٨- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ٧ -١
٩- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول ٧ -١
١٠ – شرايط صادرات ٨ -١
-۲ وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
٩
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
١٥
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ١٦ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ١٦ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه -٢
آن(چقدر به کجا صادر شده است) ١٨
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ١٩ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشورها. ٢٠
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم (به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول ٣٢
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
و اينترنت و بانک ه اي UNIDO ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهيزات و…)
٣٤
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده ٣٩
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٢
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٤٢
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٣
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونوبلوك
فهرست مطالب
عنوان صفحه
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٤٧
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٤٩
منابع و مراجع ۵۰
١
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونوبلوك
-۱ معرفی محصول
[ -۱-۱ نام و کد محصول [ ۱،۲،۳،۶
نام محصول مورد مطالعه يونوبلوک م ي باشد و کد آي سيک اي ن محصول ٢٦٩٥١١١٩ م ي باشد .
يونوبلوک در ابتداي سال ١٩٣٠ در سوئد بعنوان اولين ترموپلاستيك انبساطي معرفي گرديد . با اين حال، تا
بعد از جنگ جهاني دوم تجاري نشد . فرايند توليد تجاري اين ماده بر پايه اكستروژن مخلوط پلي استايرن و
پك عامل پف زاي با نقطه جوش پايين كه در دماي فرآيند مذاب پليمر، منبسط مي شود بوده است كه
ساختار سلولي ايجاد شده بعد از سرد شدن، در پليمر باقي مي ماند.
با معرفي يونوبلوک به بازار و كاربردهاي آن د ر صنعت ساختمان، يونوبلوک جايگاه خود را در اين
صنعت يافته است . دو نكته مهم در ساخت و سازهاي كنوني، صرفه جو يي انرژي در ساختمان (عايقهاي
حرارتي) و سبك سازي در ساختمان است . نياز به مسکن و حجم بالاي ساخت و ساز، لزوم اقتصادي تر
شدن و ايمن تر كردن ساخت و سازها را موجب م ي شود . در نت يجه در توليد مصالح جديد ساختماني
سرعت بخشيدن به فرايند ساخت، افزايش دوام، عمر مفيد، سبك سازي، ايمني در برابر حوادثي نظير زلزله
و آتش سوزي و صرفه جويي در مصرف انرژي مورد توجه قرار مي گيرد.
[ -۲-۱ شماره تعرفه گمرکی[ ۸
يونوبلوک چون محصول حجيمي مي باشد لذا کرايه حمل و نقل آن بالا مي باشد و به همين علت
واردات و صادرات آن زياد رواج ندارد. همچنين فرايند توليد اين محصول از پيچيدگي خاصي برخوردار نيست
و کشورهاي دارنده دانش فني به راحتي آن را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و اين باعث کمتر شدن
علاقه مصرف کنندگان به واردات و صادرات اين محصول مي شود. با توجه به دلايل بالا چون اين محصول
مراودات تجاري ندارد لذا تعرفه گمرکي خاصي هم به اين محصول اختصاص داده نشده است.
٢
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران یونوبلوك
[ -۳-۱ شرایط واردات[ ۸
عرضه و تقاضاي جهاني و منطقه اي يونو بلوک متداول نيست. در سالهاي گذشته نيز پلي استايرن
انبساطي مناسب براي توليد يونوبلوك بعنوان ماده اوليه به كشور وارد شده است و در واحدهاي صنعتي،
يونوبلوک توليد شده است . پيش بيني مي شود با وجود مصرف رو به رشد يونو بلوک در كشور و عدم
تامين ماده اوليه در داخل كشور، واردات ماده اوليه اين محصو ل در سالهاي آينده افزايش يابد . در سالهاي
گذشته، واردات ماده او ليه تو ليد يونوبلوک يعني پلي استايرن قابل انبساط به اشكال ابتدائي با تعرفه
٣٩٠٣ (سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا ) با موافقت وزارت بازرگاني و با سود % ٤ انجام /١١
انجام پذيرفته است.
١ شماره تعرفة گمركي، كد زير تعرفه، نوع كالا و حقوق گمركي ماده او لي ه تولي د – در جدول ١
يونوبلوک درج گرديده است.
۱- شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کالا و حقوق گمرکی – جدول ۱
شماره تعرفه کد سیستم هماهنگ شده نوع کالا حقوق گمرکی
% ٣٩٠٣ پليمرهاي استايرن به شکل ابتدايي ٤ /١١ ٣٩٠٣/١١

طرح کارافرینی ولید یونوبلوك

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید