طرح تولید چربی گیرهاي صنعتی

طرح تولید چربی گیرهاي صنعتی

تعداد صفحات: 46

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 157 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

نام و کد محصول
بشر هنوز بطور کامل وارد عصر پلاستیک نشده است. فلزات هنوز نقش عمد هاي در تولید و ساخت و
ساز دارند و احتمال دارد که سالهاي بیشتري این نقش را بازي کنند. ادامه این وضیعت ناشی از مجموعه
خواصی چون استحکام، ماشی نکاري، فراوانی، با صرف هبودن و قابلیت برگشت آنها در چرخه بازسازي می باشد.
مع الوصف با وجود مجموعه کیفیت هاي مطلوب یاد شده باید متذکر شد که فلزات داراي معایب مخصوص به
خود می باشند. منشأ فلزات، سنگهاي معدن آنها (گاهی مواقع اکسیدها) می باشد و آنها را به روشهاي
شیمیایی و الکتروشیمیایی استخراج م یکنند. اما تمایلی قوي به برگشت به حالت اکسید در اولین فرصت
مناسب نشان می دهند. سالانه میلیاردها دلار به منظور جلوگیري از این برگشت هزینه می شود. براي مثال
نقشی که به وسیله رنگ ایفا می گردد، هم به عنوان محافظ خوردگی و هم به منظور تزیینات.
عملاً روي تمام وسایل فلزي که هر روز استفاده می شوند، مقداري آماده سازي انجام شده است. این
وسایل عبارتند از : سواري ها، اتوبوس ها، ماشین هاي لباسشویی ، یخچالها، دوچرخه ها ، هواپیما، پیچ و مهره،
رادیاتورهاي حرارت مرکزي، (Light Fiting) مبلمان هاي فلزي، تراکتورها، جاروبرقی، قطعات سبک
لوله هاي فولادي و قاب هاي پنجره هاي فلزي.
: (Surface Preparation) مهیا کردن سطح ·
بدیهی است که اولین قدم در آماده سازي فلز باید بدست آوردن یک سطح تمیز، عاري از گریس،
روغن و محصولات خوردگی باشد. در هر حال مهیا کردن یک سطح فلزي براي قبول یک پوشش تبدیلی
مفهومی به غیر از تمیز کردن تنها دارد و دلیل آن این است که روش تمیز کردن م یتواند بطور عمیق بر
بنابراین انتخاب .(Morphology) پوشش تشکیل شده اثر بگذارد بویژه در ارتباط با وزن پوشش و شکل آن
روش تمیزکاري ممکن است که تحت تاثیر عواملی بغیر از عملکرد تمیز کاري واقع شود. چهار روش زدایش
آلودگی عبارتند از :
۴
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران چربی گیرهاي صنعتی
شستشو با مواد پاك کننده Ø
حلال شویی Ø
واکنش شیمیایی Ø
عمل مکانیکی Ø
البته روش هاي زدایش آلودگی به این چهار روش منحصر نمی شود. اما آنها کاملاً با انواع اصلی
تمیزکننده هاي زیر مطابقت دارند:
تمیزکننده هاي قلیایی Ø
تمیزکننده هاي حلالی Ø
تمیزکننده هاي اسیدي Ø
تمیزکننده هاي مکانیکی Ø
روشن است که انتخاب روش زدایش باید با توجه به انواع آلودگی انجام گیرد. فلزي که در صنعت
مصرف می شود توسط سازنده با یک لایه نازك روغن جهت محافظت در طی جابجایی و انبار کردن پوشیده
می شود. آلودگی هاي دیگر در طی ساخت و شکل دهی فلز تشکیل می شوند و شامل دوده، ذرات فلزي بسیار
می شوند. براي تسهیل در عمل شکل دهی فلز، ( Rolling Oil) ریز و باقی مانده هاي روغن هاي نورد کاري
انواع مختلف روان کننده ها و ترکیبات را بکار می برند.
در طی انبار کردن، حمل و نقل، جابجایی و مصرف و شکل دادن فلز، انواعی از آلوده کننده هاي دیگر
و علایم نشانه گذاري ممکن است اضافه شوند. جایی که ممکن است فلز براي مدتی انبار شود یا تحت شرایط
انبار کردن مضر و ناسازگار، به ویژه وقتی که فلز در محوطه روباز انبار می شود، محصولات خوردگی روي
سطح فلز گسترش می یابند. تمام آلودگی هاي بالا باید به عنوان اولین قدم در ایجاد یک پوشش تبدیلی زدوده
شود.
۵
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران چربی گیرهاي صنعتی
تمیزکننده هاي قلیایی: ·
تمیزکننده هاي قلیایی تاکنون به مقدار زیادي براي تمیز کردن فلزات مصرف شده اند و بیشتر به
خاطر ارزانی نسبی و کارایی آنها بوده است. در یک فرمول بندي تمیز کننده قلیایی نمونه ممکن است از مواد
زیر استفاده شده باشد:
۱٫ مایه اولیه قلیایی، مثل سدیم هیدراکسید یا سدیم کربنات
مثل سیلیکاتها و فسفاتها ( Builders ) 2. ساخت مایه ها
(Dispersing agents ) 3. مواد پراکنده ساز
۴٫ مواد فعال کننده سطح و امولسیون کننده ها
کمپلکس دهنده فلزي و سبک کننده هاي آب ( Sequestrants ) 5. عوامل منزوي کننده
مثل بورات ها ( Buffers ) 6. محلول هاي بافر
۷٫ بازدارنده ها براي کاهش حمله روي فلز که باید تمیز شود به ویژه در مورد فلزات غیر آهنی
که بر پوشش فسفات بعدي اثر بگذارد ( Refining agents) 8. عوامل ظریف ساز
بعضی مواد بیش از یکی از نق شهاي بالا را بازي می کنند. مثلاً فسفاتها ممکن است ترکیبی از
نقشهاي ۱و ۲و ۳و ۶ را داشته باشند و یا سیلیکاتها ۱و ۷ را داشته باشند.
اجزاي تمیزکننده بستگی به روش کاربرد دارد. تمیز کننده هاي پاششی نیاز به فعا لکننده هاي سطح
با کف کم دارند و معمولاً مقدار ماده فعال کننده آنها کمتر از تمیزکننده هایی است که براي مصرف به صورت
۳-۵ از محصول جامد مصرف g/lit غوطه وري طراحی می شوند. تمیز کننده هاي پاششی معمولاً با غلظتهاي
۱۰-۳۰ براي تمیز کننده هاي غوطه وري بیشتر معمول می باشد. g/lit می شوند، از طرفی غلظت
۶
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران چربی گیرهاي صنعتی
چربیگیري با بخار: ·
در چربی گیري با بخار قطع هاي که باید تمیز شود، وارد بخار متراکم حلال هیدروکربن کلردار
می شود که در بالاي یک مخزن حلال جوشان جمع شده است. چربی گیري با بخار یک روش عالی براي
زدودن روغن و گریس می باشد. اما ممکن است براي زدودن آلودگی هاي زیاد موثر نباشد.
برطرف کردن مواد جامد می تواند با همراه کردن یک وسیله پاشنده با حلال مایع موثر صورت گیرد.
وقتی که حلال مصرف می شود، روغن هاي روي آن جمع می شوند و امکان دارد نقطه جوش را بالا ببرد و در
این صورت لازم است حلال را با تقطیر خالص نمود.
حلال هاي کلردار در تماس با آب به ویژه در حضور آلومینیوم گرایش به هیدرولیز دارند و چون
محصولات هیدرولیز داراي اسید هیدراته می باشند، فقط از انواع داراي مواد بازدارنده ویژه باید مصرف کرد.
۷۴ ) به علت مسمومیت oc 87 ) معمولاً بیشتر با پرکلرو اتیلن ( نقطه جوش oc تري کلرو اتیلن ( نقطه جوش
پایین آن، ترجیح داده می شود.
تمیز کاري با حلال هاي قابل امولسیونی: ·
در این روش فلز یا قطعه در حلال داراي عوامل پراکنده ساز غوطه ور می شود یا حلال روي آن
پاشیده می شود و سپس با آب، آبکشی شده و آب حلال را همراه با هرگونه مواد حل شده پراکنده می کند.
حلال هاي هیدروکربنی مانند نفت سفید معمولاً بدین منظور بکار می روند. حلال هاي تمیزکننده
قابل امولسیون را می توان به جهت تاثیر در بر طرف کردن انواع وسیعی از آلودگ یها در دماي محیط بکار برد.
۷
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید