طرح تولید پروفیل آلومینیوم

طرح تولید پروفیل آلومینیوم

تعداد صفحات: 50

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 136 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید پروفیل آلومینیومی میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پروفیل آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک )
پروفیل در صنعت فلزکاري ، به کلیه مقاطع هندسی مورد استفاده براي تبدیل فلزات به شکل
قابل استفاده در صنعت اطلاق می گردد . این محصولات از طریق اکسترود بدست می آید . در
تصاویر زیر نمونه اي از اشکال پروفیل ها که براي فلز آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد ،
آمده است .
همانطوریکه از اشکال بالا مشخص است ، اشکال متنوعی براي پروفیل ها وجود دارد که انتخاب
هر کدام از آنها بر اساس موارد استفاده پروفیل و بارهاي مکانیکی وارد بر آن ، صورت می
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پروفیل آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
گیرد . پروفیل ها بطور عمده براي ساخت در و پنجره در ساختمان ها کاربرد دارتد و لذا آلیاژ
مورد استفاده نیز نسبتا یکسان و ثابت می باشد .
محصول ISIC کد
انواع پروفیل آلومینیومی مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن داراي کد آیسیک
۲۷۲۰۱۴۵۱ میباشد.
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی شماره تعرفه ۷۶۰۴۲۱ براي
پروفیل هاي آلومینیوم تو خالی استخراج شده است .
-۱-۳ شرایط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجهگیري شده است که
محدودیت خاصی براي واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد.
حقوق گمرکی در واردات این محصول ۱۵ درصد می باشد .
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
با مراجعه به فهرست استانداردهاي ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، شماره
استاندارد ملی ۲۳۸۴ براي پروفیل آلومینیومی استخراج شده است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید پروفیل آلومینیوم
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید