طرح تولید غلات حجیم شده

طرح تولید غلات حجیم شده

تعداد صفحات: 61

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 193 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

چکیده
غلات حجیم شده عموما” بعنوان تنقلات مصرف میشوند. از آنجا که آمار استفاده از تنقلات
متنوع و غذاهاي آماده در جوامع امروزي با افزایش روزافزونی مواجه است، از اینرو این طرح در قالب
مطالعه مقدماتی و امکانسنجی طرح تولید غلات حجیم بررسی شده است. مطالعه واحدهاي تولید
کننده و بررسی وضعیت صادرات و واردات و امکان توسعه صادرات، بیانگر اقتصادي و توجیه پذیر بودن
طرح میباشد.

غلات حجیم شده
-۱ معرفی محصول
بطور کلی فرآورده هاي حجیم شده را می توان از بیشتر غلات مانند گندم، جو، برنج و ذرت تولید
کرد که به اشکال گوناگون مانند ورقه اي، پولکی یا دانه کامل حجیم شده به بازار عرضه می شوند. از
ذرت بیشتر از سایر غلات براي تولید فرآورده هاي حجیم استفاده می شود.
بر اساس تعاریف استانداردهاي ملی، غلات حجیم شده عبارتند از بلغور و آرد غلات که به وسیله
دستگاه اکسترودر، تحت دما و فشار بالا، حجیم و پخته شده و سپس پوششو طعم داده شده باشند.
مایعات شکلاتی، میوه اي یا انواع طعم هاي دیگر میتواند به عنوان ماده پرکننده یا مغزي در این
محصولات تزریق شود یا به عنوان روکش دهنده روي این محصولات را پوشانده و طعم هاي متنوعی
ایجاد کنند.
انواع دیگري از غلات حجیم نیز وجود دارند که بر پایه دانه غلات تهیه میشوند. در این روش دانه
هاي گندم، ذرت یا برنج تحت شرایط انفجاري ویژه اي حجیم شده و سپس از ترکیباتی مانند عسل،
کاکائو یا مواد مشابه به عنوان روکش دهنده براي آنها استفاده میشود.
🙁 -۱-۱ نام و کد آیسیک( ۳
محصولات حجیم شده غلات ۱۵۳۱۱۶۱۰
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی؛
یا (swelling) تعرفه گمرکی این محصول ۱۹۰۴ با عنوان ” فراوردههاي غلات که با عمل پف کردن
تفت دادن بدست آمده باشند” است.
یا تفت (swelling) شماره تعرفه ۱۹۰۴۱۰ ، شرح تعرفه: فرآوردههاي غلات که با عمل پف کردن
دادن بر پایه ذرت بدست آمده باشد.
یا تفت (swelling) شماره تعرفه ۱۹۰۴۹۰ ، شرح تعرفه: فرآوردههاي غلات که با عمل پف کردن
دادن بر پایه غلاتی غیر از ذرت، بصورت دانه، پیش پخته یا آماده شده بنحوي دیگر بدست آمده باشد.
-۱-۳ شرایط واردات
از لحاظ قانونی محدودیتی براي واردات این محصول وجود ندارد. محصولات وارد شده از لحاظ
کیفیت بر اساس استاندارد ملی ایران ارزیابی میشوند. با مراجعه به آمارهاي منتشر شده توسط وزارت
(۲- بازرگانی اطلاعات مربوط به میزان واردات این محصول جمع آوري شده، که به تفصیل در بخش( ۳
ارائه شده است.
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
شماره استانداردهاي ملی مرتبط با فرآورده هاي غلات حجیم که توسط موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران تعیین و تدوین شده و اجراي آن با کسب موافقت شورایعالی استاندارد اجباري
اعلام شده، در بخش ذیل ارائه و در ادامه خلاصه استانداردهاي مذکور آورده شده است.
۱٫ استاندارد شماره ۲۸۸۰ با موضوع “ویژگیهاي فرآورده حجیم شده بلغور و آرد غلات”
۲٫ استاندارد شماره ۴۵۰۹ با موضوع ” ویژگیهاي دانه غلات حجیم شده به روش انفجاري”
۳٫ استاندارد شماره ۳۸۵۱ با موضوع “ویژگیهاي میکروبی فرآورده هاي غلات”
۴٫ استاندارد شماره ۲۹۶۸ با موضوع “حد مجاز آلودگیهاي میکروبی فرآوردههاي پف کرده بلغور و
آرد ذرت”
۵٫ استاندارد شماره ۶۷۵۶ با موضوع “ویژگیها و میکروبیولوژي پودر مورد استفاده در پوشش
فرآورده پف کرده بلغور و آرد ذرت”
تعاریف و اصطلاحات بر اساساستانداردهاي ملی
در این استانداردها واژهها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار میرود.
فرآورده حجیم شده بلغور و آرد غلات عبارت است از بلغور و آرد غلات که وسیله دستگاه §
اکسترودر پخته و حجیم شده باشد.
بلغور غلات عبارت است از غلات خورد شده در اندازه هاي مختلف که قسمت عمده آن از §
اندوسپرم تشکیل شده و میزان جوانه آن بسیار کم باشد.
آرد غلات عبارت است از غلات پودر شده که قسمت عمده آن از اندوسپرم میباشد. §
دستگاه اکسترودر دستگاهی است که با ایجاد فشار و حرارت موجب پخته شدن و انبساط §
بلغور و یا آرد غلات میگردد.
پوشش عبارت است از مخلوط آماده شده حاصل از مواد خوراکی مناسب که به منظور ایجاد §
طعم و بهبود کیفیت محصول پس از حجیم شدن روي آن پاشیده میشود.
مواد اولیه
مواد اولیه مورد مصرف در تولید این محصول به طور معمول به شرح زیر میباشد:
بلغور غلات، آرد غلات، روغن، پودر پنیر، پورد آب پنیر، شیر خشک بدون چربی، نشاسته، آرد سویا،
نمک طعام، کره مارگارین، پودر کشک، پودر ماست، پودر سبزیجات، پودر سیر، پودر پیاز، پودر گوجه
فرنگی، پودر سایر سبزیجات مناسب، شکر، کاکائو، انواع مغزهاي خوراکی مناسب، مخمر اتولیز شده،
پروتئینهاي

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید