طرح تولید درزگیرهاي سیلیکونی

طرح تولید درزگیرهاي سیلیکونی

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 162 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح تولید درزگیرهاي سیلیکونی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
-۱ معرفی محصول
١- نام و كد محصول ١ -١
٢- شماره تعرفه گمركي ٥ -١
٣- شرايط واردات ٥ -١
٤- بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ٦ -١
٥- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٧ -١
٦- موارد مصرف و كاربرد ٩ -١
٧- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٣ -١
٨- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٤ -١
٩- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كنندهمحصول ١٥ -١
١٠ – شرايط صادرات ١٥ -١
-۲ وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
محصول
١٦
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٢٠
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ٢١ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٢١ -٢
٥- بررسي روند صادرات م حصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه -٢
آن(چقدر به کجا صادر شده است) ٢٤
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٢٤ -٢
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با ديگر کشوره ا
و تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژيهاي مرسوم (به شکل اجمالي) در فرآيند توليد محصول ٢٥
٤- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمايه گذاري ثابت به تفکيک ريالي و
و اينترنت و بانک هاي UNIDO ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و تجهيزات و…)
٢٧
٥- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت ارزي و ريالي
ان و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و آينده ٢٨
٦- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٢٩
٧- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٢٩
٨- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٣٠
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران درزگیرهاي سیلیکونی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
٩- وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٣٧
١٠ – تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٣٩
منابع و مراجع ۴۰
١
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران درزگیرهاي سیلیکونی
[ -۱ معرفی محصول [ ۱،۲،۳،۹
-۱-۱ نام و کد محصول
نام محصول مورد مطالعه درزگيرهاي سيليکوني و کد آيسيک اين محصول ٢٤٢٢١٣٢١ مي باشد.
استوار مي باشد و از آنجائيكه در جدول تناوبي Si شيمي سيليكونها بر اساس چهار عاملي بودن
سيليس و كربن در يك گروه قرار دارند، سيليس نيز مي تواند با اتمهاي ديگر چهار پيوند تشكيل دهد. توانايي
سيليكون براي تشكيل پيوند با كربن، هالوژنها و اكسيژن و اتمهاي ديگر باعث م يشود كه از سيليكونها
محصولات متنوع با كاربردهاي گوناگون حاصل شود.
كلمات به كار رفته در شيمي سيليكون از اصطلاحات علمي شيمي آلي مشتق شده است . به عنوان
مشتق شده CH به كار مي رود كه از تشابه آن با متان يا ٤ SiH مثال واژه سيلان براي تركيبي به فرمول ٤
است.
مواد سنتزي كه سيليكون ناميده مي شوند شامل نوع خاصي از پليمرها يا مولكو لهايي با زنجير
متوالياً در زنجيره اصليشان تكرار ميشود. Si-O طولاني مي باشند كه پيوند
اين پليمرها قادر به حفظ خواص خود در محدوده وسيعي از تغييرات محيطي مي باشند. عليرغم
پليمرهاي آلي كه حاوي اتم هاي كربن در زنجيره اصلي خود مي باشند، سيليكون ها متوالياً داراي پيوندهاي
در زنجيره اصلي خود مي باشند و گروه هاي آلي حاوي كربن از كنار هها به اتم (Si O) سيليسيوم اكسيژن
Si-O سيليسيوم متصل ميشوند. مهم ترين گروه هاي آلي، متيل و فنيل مي باشند. با تعديل طول زنجيره
سيليكون ها در سه شكل مهم سيال، الاستومر و رزين به دست م يآيند كه اين تركيبات در زمينه هاي
مختلف از جمله روا نكننده ها، مواد ضد آب، واكس ها، براق كننده ها، عايق هاي الكتريكي، پوشش هاي
غيرچسبان و… استفاده مي شوند. برخلاف ساير پليمرهاي آلي كه ممكن است در طبيعت نيز يافت شوند،
سيليكون ها فقط از راه سنتز به دست مي آيند.
خواص منحصر به فرد سيليكونها كه آنها را از ساير پليمرها متمايز مي كند مربوط به پيوند
در پليمرهاي آلي C-C موجود در ساختار آنها مي باشد. زيرا اين پيوند به مراتب قوي تر از پيوند Si-O
٢
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران درزگیرهاي سیلیکونی
مي باشد، لذا سيليكون ها در برابر اكسيداسيون مقاوم تر بوده و همچنين عايق الكتريكي بهتري مي باشند.
به راحتي حلقوي شده و گروه هاي متصل به سيليسيوم نيز Si -O علاوه بر اين، زنجيرة
زنجير سيلوكسان) از هيدروليز ارگانوهالوسيلان ها و ) Si–O به راحتي حول پيوند خود مي چرخند. زنجيرة
سپس كندانس كردن آن حاصل مي شود، سيليكون ها داراي نقطه انجماد، كشش سطحي و نيروي جذب
پايين مي باشند كه اين خواص باعث شده كه از آنها در زمينه هاي متنوعي استفاده شود.
اولين كسي بود كه روش تجارتي عملي توليد سيلان هاي ارگونو هالوژن را ابداع نمود كه Kipping
براي توليد سيليكونها استفاده مي شوند. فرآيند شامل واكنش واكنشگر گريگنارد با تتراكلروسيلان طبق
معادله زير مي باشد :
Sicl٤ + ٢RMgcl R٢Sicl + ٢Mgcl٢
يك راديكال آلي مثل متيل، اتيل و … است. R كه
از ساخت كلروسيلانهاي جايگزين شده با متيل اجتناب كرد چون متيل كلرايد : Kipping
– يك گاز است كه به آرامي واكنش مي دهد و با منيزيم نيز به سختي واكنش مي دهد.
– حلاليت بسيار كمي در اتر دارد.

طرح تولید درزگیرهاي سیلیکونی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید