طرح تولید خوراك دام

طرح تولید خوراك دام

تعداد صفحات: 66

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 229 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

5000 تومان – خرید

طرح تولید خوراك دام

مقدمه
تغذيه علمي است که دانش بيوشيمي و فيزيولوژي را تواما و با مفهومي مشترک در ارتباط با يک
ارگانيزم و تامين غذاي آن بيان ميکند. تغذيه شامل جرياني است که در آن سلولهاي بدن موجود زنده
با بخشي از محيط شيميايي خارج که براي تامين مواد مورد نياز جهت انجام مطلوب واکنش هاي
متابوليکي و شيميايي براي رشد، نگهداري، کار و توليد ضروري است در ارتباط مي باشد.
غذا به ماده اي اطلاق مي شود که حيوان بتواند پساز خوردن، آن را هضم و جذب کرده و به مصرف
برساند. به آن قسمت از ماده غذايي که به مصرف واقعي حيوان مي رسد، ماده ي مغذي گفته مي شود.
استفاده از خوراک آماده براي تغذيه دام به واسطه ايجاد امکان مصرف ضايعات صنعتي و پسماند هاي
کشاورزي در جهت کسب ارزش افزوده و همچنين سهولت حمل و نقل، در سالهاي اخير رو به فزوني
نهاده است.
ضمن اينکه تغذيه دام با اين نوع خوراک مي تواند از بروز امراضي که به دليل وجود الودگي هاي
مختلف در غذاي دام پديد مي ايد جلوگيري نمايد.
براي ايجاد شرايط بهره برداري اقتصادي از دام بايد مجموعه اي از مواد که در يک نوع علوفه به تنهايي
گرد هم نمي آيند با هم مخلوط و آسياب نمود. اين ترکيب کنسانتره اي را تشکيل مي دهد که متشکل
از مجموعه اي از مواد غذايي است که قادر است همه عناصر و مواد ضروري بدن دام را در حد نياز آن
برطرف کند.مواد موجود در کنسانتره عبارتند از انواع پروتئين ها که از موادي چون کنجاله پنبه تامين
مي شود، کربوهيدراتها که از غلات و ملاس و تفاله چغندر تشکيل مي گردد، چربي ها ، مواد معدني و
انواع ويتامينها.
-۱ معرفی محصولات
خوراكهاى علوفهاى و کنسانتره دام
الف – علوفه ها
هرگونه خوراك گياهى و پرحجم كه ارزش غذايى داشته باشد و خوشخوراك هم باشد، علوفه نام
دارد.
يونجه يابيده: اين علوفه ارزش غذايى زيادى دارد. يونجه به عنوان يك غذاى عالى در تغذيه دام به
خصوص براى گاو شيرى استفاده مىشود. پروتئين و كلسيم بالاى اين علوفه نشانه مرغوببودن آن
است. زمان برداشت يونجه وقتى است كه يك سوم بوتهها به گل بنشينند. در جيره غذايى گاو شيرى،
بين دو تا چهار كيلوگرم يونجه در روز كافى و مناسب است.
فهرست
مقدمه ۱
-۱ معرفی محصول ۲
-۱-۱ مشخصات کلی محصول ۹
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۹
-۳-۱ شرایط واردات ۱۰
-۴-۱ استانداردهاي ملی وجهانی ۱۰
-۵-۱ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول ۱۰
-۶-۱ موارد مصرف و کاربرد ۱۱
-۷-۱ کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۱
-۸-۱ اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز ۱۱
-۹-۱ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ۱۱
-۲ وضعیتعرضه و تقاضا : ۱۲
۲- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي – ۱-۲ و ۲
توسعه
و در دستاجرا ۱۸
-۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
۲۳
-۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ۲۶
-۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
۲۷
-۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم ۳۰
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت ۳۱
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم ( به صورتاجمالی ) در فرآیند تولید ۳۴
-۵ بررسی حدافل ظرفیت اقتصادي شامل برآور د حجم سرمایه گذاري ثابت ۳۵
-۶ برآورد هزینه هاي سرمایه گذاري طرح ۳۶
-۱ رمین ۳۷
-۲ محوطه سازي ۳۷
-۳ ساختمانهاي تولید ي و اداري ۳۸
-۴ ماشین آلات ۳۹
-۵ تاسیسات ۳۹
-۶ تجهیزات و وسائل اداري و خدماتی ۴۰
-۷ وسائط نقلیه ۴۰
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن ۴۱
-۵ پیشنهاد منطقه مناسببراي اجراي طرح ۴۲
-۶ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال ۴۳
-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببراي اجراي طرح ۴۵
-۸ وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهاي مالی ۴۷
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد هاي جدید ۴۷

طرح تولید خوراك دام

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید