طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

طرح تولید تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی

تعداد صفحات: 51

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5500 تومان

تعداد نمایش: 159 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5500 تومان – خرید

مقدمه
مطالعات امکانسنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرحهاي سرمایهگذاري
اقتصادي انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیمگیري
سرمایهگذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی ساخت تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی
الکترونیکی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و
مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تجهیزات ورزشی و
فیزیوتراپی الکترونیکی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
-۱ معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
در زنجیره بهره برداري از مواد معدنی، مهمترین بخشپساز استخراج، انجام عملیات فرآوري بر روي آن است. بسته به نوع کانی و مشخصات مورد
نظر در محصول آراسته(کنسانتره)، عملیات فرآوري شامل مراحل ساده و یا بسیار پیچیده میباشد.
فیزیوتراپی یک شاخه اي از علم پزشکی و توانبخشی است و توانبخشی مجموعه اقداماتی است
که براي یک فرد معلول یا بیمار انجام می دهد. تا شخصبتواند از نظر جسمی – روانی – حداکثر
توانائی و استقلال خویش را بدست آورد و زندگیش را به حد طبیعی نزدیک نماید . در این شیوه
درمان بدون استفاده از دارو و تنها با کمک تجهیزات مختلف به مداواي بیماران پرداخته می
شود. در این عملیات بیماران بصورت مداوم و تحت نظر پزشک با استفاده از تجهیزات مختلف،
عضو بیمار بدن خود را التیام می بخشند .
تجهیزات مورد استفاده در فیزیوتراپی بسیار متنوع و متعدد است که در طرح حاضر هدف تولید
نوع الکترونیکی و الکتریکی آن است . این تجهیزات در فعالیت هاي ورزشی نیز داراي کاربرد
هستند و افراد با بکار گیري آنها نوعی ورزش درمانی را انجام می دهد .
از جمله روش هاي فیزیوتراپی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- امواج مادون قرمز و ماوراء بنفش
ب- تحریکات الکتریکی پوستی
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تجهیزات ورزشی و
فیزیوتراپی الکترونیکی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
ج- امواج مافوق صوت
د- میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی
ه-لیزر
تجهیزات فیزیوتراپی از موارد بسیار متنوعی تشکیل یافته است که ذیلا به برخی موارد آن اشاره
شده است :
دستگاه سنجش پوکی استخوان ·
دستگاه تحریک الکتریکی ·
دستگاه مادون قرمز ·
دستگاه التراسونیک ·
فشار سنج ها ·
دستگاه فارادیک ·
دستگاه گرم کننده و ماساژ دهنده ·
…….. ·
ISIC کد
مطابق طبقهبندي وزارت صنایع و معادن، تجهیزات ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی ، داراي
کد آیسیک ۳۶۹۳۱۱۱۰ می باشند .
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
تجهیزات مورد مطالعه بصورت شفاف و دقیق داراي شماره تعرفه گمرکی نمی باشند . این
تجهیزات به همراه سایر وسایل مهندسی پزشکی و یا تجهیزات الکترونیکی وارد کشور می شود.
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تجهیزات ورزشی و
فیزیوتراپی الکترونیکی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
-۱-۳ شرایط واردات محصول
همان طوریکه در بالا ذکر گردید شماره تعرفه خاصی براي محصولات مورد مطالعه وجود
ندارد ، ولی در صورتیکه این تجهیزات با موارد مشابه و هم گروه خود در کتاب مقررات
صادرات و واردات وزارت بازرگانی مقایسه گردد ، می توان گفت که محدودیت خاصی براي
واردات تجهیزات مورد مطالعه وجود ندارد.
لذا با پرداخت حقوق گمرکی که از ۱۰ تا ۱۵ درصد است ، امکان واردات وجود خواهد داشت.
-۱-۴ بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول
محصول مورد مطالعه، ماشین آلات و تجهیزات مهندسی پزشکی و ورزشی است . این
تجهیزات حالت عمومی در بازار نداشته بلکه بصورت تخصصی براي استفاده در بیماستان ها و
منازل مورد استفاده قرار می گیرد . از اینرو ماهیت محصولات طرح طوري است که نمیتوان
استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بینالمللی براي این
محصولات وجود ندارد. ولی باید گفت که تولید این محصولات تحت مشخصات فنی ارائه شده از
طرف طراح ماشین صورت میگیرد که به نوعی نیز میتوانیم مشخصات فوق را به عنوان
الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم. مشخصات فنی در قالب نقشه فنی، برگ
آنالیز مواد اولیه مصرفی ساخت و برگ مشخصات مکانیکی و عملکردي از طرف مهندس طراح
ارائه میگردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امري اجتناب ناپذیر است .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید تجهیزات ورزشی و
فیزیوتراپی الکترونیکی
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5500 تومان – خرید

پاسخ دهید