طرح تولید بسته بندي آب معدنی

طرح تولید بسته بندي آب معدنی

تعداد صفحات: 52

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 173 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

طرح تولید بسته بندي آب معدنی

مقدمه :
آب ماده اي فراوان در کره زمین است. به شکل هاي مختلفی همچون دریا ، باران ، رودخانه و…
دیده میشود. آب در چرخه خود ، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود، اما از بین نمیرود.
هر گونه حیات محتاج آبمیباشد. مروري بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند
و شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان دسترسی به آن یکی از کلیدي
ترین عوامل فراگیري و استمرار آنها بوده است. افزایشتقاضا براي آب و اوجگیري رقابت
بین مصرف کنندگان مختلفموجب شده انسان براي ایجاد موازنه وتعادل بین توزیع نیازها و منابع
آبموجود مستقیما در وضعیتطبیعی رودخانه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره
و توزیع آب شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهاي خود تغییر دهد . آب معدنی و آب شرب
بعنوان یکی از نیازهاي اساسی روزمره انسان و استمرار حیاتمیباشد . میزان نیاز روزمره هر فرد ۱ تا
۲ لیتر میباشد که بستگی به شرایط آب و هوایی و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدنی سالم و
گوارا یکی از مهمترین فاکتورهاي مصرفآبمیباشد که از سالیان بسیار دور به آن توجه شده
است. امروزه مصرف آب هاي بطري اي رواج بسیاري پیدا کرده است چرا که آبهایی که داراي
مواد معدنی غنی می باشند براي انسان مفید هستند . آب هاي بطري اي به دو دسته اصلی تقسیم می
شوند، آب گازدار و آب ساده ، آب گازدار ممکن استبه طور طبیعی با دي اکسید کربن تصفیه
شود اما گاز آن معمولا” در طی عملیاتی به آن اضافه می شود. میکروبها در آب گازدار زنده نمی
مانند زیرا دي اکسید کربن حل شده در آببه آن خاصیتاسیدي می دهد.
اکثر آبهاي بطري اي، آبچشمه ها یا رودها هستند که در همان محل، در شرایط کاملا” بهداشتی
و بدون استفاده از هیچگونه مواد شیمیایی، داخل بطري ها ریخته می شوند. در نتیجه این آبها ممکن
استحاوي باکتریهاي طبیعی و بی ضرر باشند که البته در طول مدت زمان نگهداري، این باکتریها
به این دلیل که از مواد مغذي استفاده نمی کنند تدریجا از بین می روند. در نوعی از آبهاي بطرياي
که با عنوان “آب آشامیدنی”، شناخته شده اند، از مراحل مختلفی براي کم کردن تعداد اینگونه
میکروبهاي احتمالی استفاده می شود .
-۱ معرفی محصول
آبهاي معدنی ، از چشمههاي طبیعی یا چشمههایی که مصنوعا ایجاد شده اند ، جریان دارند و
آنها را در همان سرچشمه در ظرفمخصوصی پر میکنند و براي مصرفحملمینمایند .آب
چشمهها بطور کلی داراي نمکهایی هستند که در موقع عبور آباز سطح زمین در آن حل
شده ولی آبمقطر فاقد این نمکهاست. مقدار این نمکها در آبهاي معدنی بمراتبزیادتر و
لااقل به یکدر هزار میرسد.
( -۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک ۳
۲۲۰۱/ ۲۲۰۱/۹۰ و ۱۰
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
در داد و ستدهاي بازرگانی بین المللی جهت کد بندي کالاها و تعیین حقوق گمرکی و سود
بازرگانی ،اغلب از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که یکی از این طبقه بندي ها نامگذاري
بروکسل و دیگري طبقه بندي مر کز استانداردها و تجارتبین المللی می باشد و روشطبقه
بندي مورد استفاده دربازرگانی خارجی کشور ایران طبقه بندي بروکسل است که بنابر نیازها و
کاربردهاي خاصموجود ،گاهی تقسیم بندیهاي بیشتري در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.
شماره تعرفه
کد سیستم هماهنگ
شده
نوع و شرح کالا
حقوق
گمرکی
سود
بازرگانی
۲۲۰۱ آب،آبمعدنی طبیعی یا / ۲۲۰۱ و ۱۰ /۹۰ ۲۲/ ۲۲/۰۲ و ۰۱
مصنوعی و ابهاي گازدار شده
و….
۱۰ درصد یکصد و ده
درصد
-۱-۳ شرایط واردات
با توجه به اینکه کشور ایران از آبهاي زیر زمینی بسیاري برخوردار می باشد و از لحاظ منابع
آبی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا واردات آبمعدنی به کشور مقرون بصرفه نخواهد بود
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین الملل)
عرضه هر نوع کالائی با توجه به بالا رفتن دانشبشري ضرورت دارا بودن کیفیتمطلوب و
آگاهی بیشتر در مورد آن را الزامی نموده است و لذا امروزه براي اغلب کالاها استانداردهائی
تدوین و عرضه شده است و استاندارد ملی و جهانی جزئی از شناسنامه هر کالا بشمار می رود
رعایتاستانداردهاي ملی براي مصارف داخلی و استانداردهاي بین المللی براي صادرات امري
اجتناب ناپذیر است در این زمینه استاندارد تدوین شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایرانتحت شماره ۲۴۴۱ وجود دارد البته مراجع بین المللی استانداردها متعدد هستند که
و…. اشاره نمود و با ANSI، ISO، JIS، ASTM،BSI می توان به استانداردهاي جهانی
توجه به اهمیتاین نوع محصول در دنیا استانداردهاي زیادي از سوي مراجع مختلفارائه شده
است.
جدول محدوده

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید