طرح تولید الیاف پلی استر

طرح تولید الیاف پلی استر

تعداد صفحات: 70

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5800 تومان

تعداد نمایش: 329 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5800 تومان – خرید

طرح تولید الیاف پلی استر

فهرست
عنوان شماره صفحه
فصل ۱- معرفی الیاف پلی استر ۱
محصول ٣ ISIC ١- معرفي كد -١
١- تعرفة گمركي الياف پلي استر ٣ -٢
١- شرايط واردات ٣ -٣
١- بررسي استاندارداهاي ملي و بين المللي ٣ -٤
١- قيمت داخلي ٤ -٥
پلياستر ٦ PET ١- كاربرد و موارد مصرف الياف -٦
١- محصولات جايگزين ١٢ -٧
١- اهميت استراتژيك توليد الياف پلي استر ١٣ -٨
١- كشورهاي عمدة توليد كننده ١٣ -٩
١- توليد كنندگان عمده جهان و ظرفيت آنها ١٦ -١٠
١- شرايط صادرات ١٦ -١١
فصل ۲- وضعیت عرضه و تقاضاي الیاف پلی استردر ایران ۱۷
٢- توليد داخلي ١٨ -١
٢- وضعيت طرح هاي در دست اجرا ١٩ -٢
٢- بررسي روند واردات ٢١ -٣
٢- بررسي روند مصرف ٢٢ -٤
٢- بررسي صادرات ٣٦ -٥
٢- پيش بيني نياز به الياف پلي استر ٣٧ -٦
فصل ۳- بررسی فنی طرح تولید الیاف پلی استر ۴۱
٣- بررسي اجمالي تكنولوژي توليد لوله هاي الياف پلي استر و معرفي شركت هاي صاحب تكنولوژي ٤٢
٤- بررسي و تعيين حداقل حداقل ظرفيت اقتصادي و برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت مورد نياز ٥٣
٥- ميزان مواد اوليه مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل كشور ٥٤
٦- پيشنهاد منطقة مناسب براي اجراي طرح الياف پلي استر ٦٠
٧- وضعيت تامين نيروي انساني طرح الياف پلي استر ٦٠
٨- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت و امكانات مخابراتي مورد نياز براي طرح توليد الياف پلي استر ٦١
٩- حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٦٢
١٠ – تجزيه تحليل نهائي ٦٦
مراجع ۶۷
١
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران الیاف پلی استر
فصل ۱
معرفی محصول
(الیاف پلی استر)
٢
سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران الیاف پلی استر
– مقدمه:
الياف پلياستر به آن دسته از الياف مصنوعي گفته ميشود كه از پليمريزاسيون يك استر بوجود
آمده باشد. استرها خود از جايگزيني هيدروژن يك اسيد (معمولا اسيد ترفتاليك) توسط يك گروه
آلكيل، آريل، آليسيكليك و يا هتروسيكليك به دست ميآيند. معمولا در پلياسترها گروه استري
مرتبا تكرار ميشود. از جمله نامهاي تجاري كه امروزه براي الياف پلياستر بكار ميروند (–co-o—)
ميتوان به ترويرا (توليدي شركت هوخست) در آلمان، ترگال (شركت رودياستا) در فرانسه، تريتال
(شركت رودياتس) در ايتاليا، ترلنكا (شركت انكا) در هلند و ويكرون (شركت ببيانت ميلز) در آمريكا
اشاره كرد.
در انگلستان Calico Printers Association (C.P.A) الياف پلياستر ابتدا به وسيلة كمپاني
تهيه شدند. براي ساخت اين الياف از تحقيقات اوليه كه به وسيله كاروترز انجام گرفته بود، استفاده
شد.
از مهمترين انواع الياف پلياستر ميتوان به الياف پلياتيلن ترفتالات (الياف تريلين و داكرون)
تهيه مي- PET از چيپس (Polyethylene Terephtalate; PET) پلياستر PET اشاره كرد. الياف
گردند. ساختمان شيميايي پليمر پلياتيلن ترفتالات شامل يك اسيد و يك الكل است. براي ساختن
حاصل از اسيد ترفتاليك و اتيلنگليكول و براي ساختن تريلين به جاي اسيد PET داكرون از چيپس
.[ ترفتاليك از ديمتيل ترفتالات استفاده ميشود[ ۱
از انواع ديگر الياف پلياستر ميتوان به الياف پلي ١و ٤ سيكلوهگزيلن ديمتيلن ترفتالات (الياف
و پلي تريمتيلن ترفتالات (Poly(١،٤-Cyclohexylene dimethylene terephthalate); PCT- كودل
.[ اشاره كرد[ ۲ (Polytrimethylene Terephthalate; PTT)
در سال ١٩٥٨ ميلادي به بازار Eastman الياف كودل پلياستر به وسيلة شركت شيميايي
عرضه شد. كودل از نظر شيميايي با الياف ديگر پلياستر فرق دارد. اين الياف به وسيلة پليمريزاسيون

طرح تولید الیاف پلی استر

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5800 تومان – خرید

پاسخ دهید