طرح توليد لوله هاي سوپر پايپ(Superpipe)

طرح توليد لوله هاي سوپر پايپ(Superpipe)

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 119 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

از زمانيكه كاربرد وسيع و گسترده فلزات در صنايع گوناگون مشخص گرديد، محققين درصدد توليد آلياژهاي
برتر و يا انتخاب يك پوشش مناسب به عنوان روكش فلزات جهت تقليل نقاط ضعف آنها مانند خوردگي،
زنگ زدگي، ر سوب مواد در داخل لوله و … بر آمدند. حاصل اين تلاش ها اعمال رو شهايي نظير آبكاري، توليد
فلزات آلياژي، استفاده از رنگ و انواع پليمرها بوده است.
در اين رهگذر پاره اي از پليمرها توانست ه اند حتي جايگزين فلزات گردند . ب ه عنوان مثال در تأسيسات
لوله كشي ساختمان ها و صنايع گوناگون كه م سئله خوردگي فلزات هميشه موجب خسارت مستقيم و غير
كه از نظر كاربردي فاقد گرفتار ي هاي لوله هاي فلزي PB و PP,PVC,PE مستقيم عمده بوده است، لول ه هاي
از جمله پوسيدگي، زنگ زدگي و … بوده و تا حدي جايگزين لوله هاي فلزي شده اند. ولي اين نوع لوله ها نيز
داراي نقاط ض عف ديگري مانند محدوديت عملي در انتقال حرارت و يا تحمل فشار و دماي بالا و غيره
مي باشند.
جهت رفع اين نقيصه و دستيابي به فرمولي كه مزاياي فلز و پليمر را داشته و عاري از معايب آنها باشد،
تلفيق مواد پليمر و فلز مورد تو جه محققين قرار گرفت بطوريكه در سيست م هاي لوله كشي به ويژه تأسيسات
بهداشتي، حرارتي و برودتي شده است . يكي از انواع لوله هاي جديد كه با استفاده از پلي اتيلن و يكي از
فلزات رنگي توليد م ي گردد، لوله چند لايه است . اين نوع لوله ها در كشورهاي پيشرفته صنعتي به مرور
جايگزين لوله هاي فلزي سنتي مي شوند.
تا د هه ١٩٨٠ انواع لوله هاي پليمري و يا تلفيقي، در سيست م هاي تأسيساتي كاملاٌ ناشناخته بودند و غالباٌ در
تأسيسات ساختمان ها لوله هاي فلزي سياه، گالوانيزه و يا مسي مص رف مي شدند . خورندگي فلز از داخل و
خارج بعلت شرايط نامساعد و تغيير كيفيت آب در اثر فعل و انفعالات شيميايي، رسوب و گرفتگي لوله هاي
فلزي ، مشكلات ناشي از كاربرد آنها، ه زينه هاي تعمير قابل ملاحظه و …، متخصصين را بر آن داشت كه به
و … استفاده نمايند. PB و PP,PVC,PE پليمر رو آورده و از انواع لوله هاي پليمري نظير
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سوپر پايپ
كاربرد لوله هاي تلفيقي فلزي پليمري عمدتا ٌ در تأسيسات ساختمان ها شامل آبرساني، بهداشتي، حرارتي و
برودتي م ي باشد. تجارب چندين ساله مصرف اين نوع لول ه ها در كشورهاي اروپايي نشانگر آن است كه
لوله هاي فلزي پليمري مي توانند كاربرد گسترده اي در تأسيسات هواي فشرده، اتومبيل سازي، كشتي سازي،
هواپيما سازي، كارخانجات شيميايي دارويي و دستگاه هاي پزشكي داشته باشند.
١- معرفي محصولات:
محصول: ISIC ١- معرفي کد -١
خاص تعريف نشده است و عموما با توجه به آنكه جنس پليمر ISIC براي لوله هاي سوپر پايپ کد
.[ استفاده شده در اين لوله ها از پلي اتيلن مي باشد از كد ايسيك آن مطابق با جدول زير مي باشد[ ١
ISIC نام محصول کد
لولة پلي اتيلن چند جداره ٢٥٢٠١٧٦١
لوله هاي پلي اتيلن ٢٥٢٠١٢٢٢
١ نشان داده شده است داراي پنج لاية مختلف مي باشند كه دو لاية – اين لوله ها همانطور كه در شكل ١
خارجي پلي اتيلن بوده و داراي يك لاية مركزي آلو مينيومي كه توسط چسب به پلي اتيلن متصل مي شود
ساخته مي شود.
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سوپر پايپ
[ ١- شمائي از ساختار لوله هاي كامپوزيتي سوپر پايپ[ ٢ – شكل ١
١- تعرفة گمركي -٢
بر اساس قا نون مق ررات صادرات و واردات كشور، واردات انواع لول ه ها تحت تع رفه شماره ٣٩١٧ ص ورت
مي پذيرد كه به عنوان مثال لوله هاي پلي پروپيلن و پلي اتيلن با توجه به خواص و مقاومت هاي مكانيكي
شان در كدهاي تعرفة مختلف دسته بندي شده اند . ليكن از آنجا كه براي لوله هاي سوپر پايپ تعرفه
مشخصي اختصاص داده نشده و واردات آن به صورت تلفيق با ساير لول ه هاي مشابه (از پليم رهاي پلي
پروپيلن، كلرو ر وينيل و …) انجام شده است، لذا امكان ار ائه آمار واردات لوله مذكور ب ه صورت مجزا وجود
.[ ندارد[ ٣
١- شرايط واردات -٣
بررسي هاي اولية واردات لوله هاي سوپر پايپ نشان مي دهد كه آمار واردات اين محصول در سال هاي
گذشته با توجه به آنكه تحت كد و تعرفه هاي گمركي ساير لوله هاي پلي اتيلن مي باشد كاملا مشخص نمي
باشد و بازار داخلي و پتانسيلي كه در اين بخش وجود دارد پتانسيل جايگزين شدن اين لوله ها بجاي لوله
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سوپر پايپ
هاي پليمري فعلي مي باشد . با توجه به آنكه تعرفة جداگانه اي براي اين محصول تعريف نشده است بررسي
هاي اولي ه نشان مي دهد كه حقوق گمركي و سود بازرگاني محصولات مشابه اين محصول مثل لوله هاي پلي
اتيلن و پلي پروپيلن در سال ١٣٨٤ داراي سود بازرگاني ١٦ درصد و حقوق پاية گمركي ٤ درصد مي باشند .
لازم بذكر است كه واردات اين محصول خاص در سال هاي گذشته بسيار ناچيز بوده است.
١- بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) -٤
با توجه به آنكه استانداردهاي فعلي مصرفي براي لوله هاي پلي اتيلن و امكان جايگزيني لوله هاي
چند لاية سوپر پايپ بجاي لوله هاي معمولي استانداردهاي مصرفي براي تست اين لوله ها استانداردهاي رايج
مي باشد در ادامه چند مورد از استانداردهاي رايج آمده است.
لوله هاي پلي اتيلن داراي دو استاندارد ملي و جهاني مي باشد. استاندارد ملي ويژگي هاي پلي اتيلن
براي آبرساني نخستين بار در سال ١٣٥٣ تدوين و در كميسيون فني پلاستيك ايران براي اولين مرتبه مورد
تجديد نظر قرار گرفت و در اسفند ماه ١٣٥٦ تصويب و بعنوان استاندارد رسمي ايران در زمينه لوله هاي پلي
اتيلن آبرساني تعيين و مورد استفاده قرار گرفت. استاندارد مذكور مشخصات لوله هاي پلي اتيلن آبرساني با
وزن مخصوص كم، متوسط و زياد را شرح مي دهد. از جمله مواردي كه در استاندارد ملي ايران مورد توجه
قرار گرفته و مي بايستي هر نوع توليد لوله پلي اتيلن مشمول آن گردند، خصوصيات، طبقه بندي، رده بندي
فشار لوله ها، نشانه گذاري و بسته بندي مي باشد. همچنين از جمله مواردي ديگر مواد افزودني به پلي اتيلن
از جمله آنتي اكسيدان و دوده مي باشد كه تركيبات وزني آنها بايستي دقيقاً مشخص گردد. براساس اين
استاندارد مقدار درصد مواد ضد اكسيدان نبايد از سه درصد وزني تركيب بيشتر باشد. همچنين همانطور كه
٠-+ درصد وزني تركيب باشد. دوده بكار رفته / ٢ درصد با ٥ / قبلاً گفته شد مقدار وزن دوده مصرفي حداكثر ٥
نيز بايستي داراي مشخصاتي خاص باشد كه در كتابهاي مربوط به استانداردهاي لوله هاي پلي اتيلن آمده
است. از نظر مواد اوليه مصرفي براي ساخت لوله نيز بايد گفت كه مواد مصرفي بايستي داراي وزن مخصوص
هاي تعيين شده باشند . علاوه بر استاندارد مواد و آزمايشات مربوط به آنها ابعاد (قطر خارجي) لوله مي
٦

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید