طرح توجيهی خدمات رایانه و خدمات تعميرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

طرح توجيهی خدمات رایانه و خدمات تعميرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 98 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهی خدمات رایانه و خدمات
تعميرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

تشريح طرح :
طرح حاضر عبارت است از احداث يك واحد خدمات رايانه اي،خدمات و تعمير موبايل و
همچنين خدمات برق صنعتي . عمليات اجرايي طرح شامل خريد تجهيزات فني و لوازم اداري و
رفاهي (به شرح جدول شماره ۴ و ۵ )است كه با احتساب هزينه هاي مقدماتي و سرمايه در
گردش مجموع سرمايه گذاري مورد نياز طرح بالغ بر ۸۶۱۲۴۰ هزار ريال سرمايه گ ذاري
پيش بيني و برآورد شده است كه سرمايه گذاري مورد نياز از محل تسهيلات بانكي و سرمايه
شخصي اعضا تعاوني تامين خواهد شد . هزينه هاي جاري طرح بالغ بر ۴۶۸۹۱۱ هزار ريال به
شرح جدول شماره ۸ پيش بيني و برآورد شده است . آمد ساليانه طرح از محل خدمات رايانه،
خدمات تع مير و نگهداري انواع موبايل و همچنين خدمات برق صنعتي بالغ بر ۷۵۰ ميليون ريال
به شرح جدول شماره ۱۳ پيش بيني شده است.
محل اجرای طرح:
صورت ?? ع ب ?? ر مرب ?? ی ١٠٠ مت ?? ساحت تقريب ?? ه م ?? اختمان ب ?? اب س ?? ک ب ?? رح در ي ?? رای ط ?? ل اج ?? مح
استيجاری در اختيار مجری قرار خواهد گرفت.
شاخصهای اقتصادی:
• نرخ بازده سرمايه گذاری
• نقطه سر به سر
• دوره برگشت سرمايه
زار ? ستلزم ٨۶١٢۴٠ ه ? رح م ? رای ط ? ه اج ? ايی ک ? ذا از آنج ? د ل ? رح ميباش ? ازدلايل توجيه ط
ريال سرمايه گذاری است.
سرمايه گذاری ثابت طرح
١- تجهيزات فنی
ر آورد و ? هزينه تجهيزات فنی طرح بالغ بر ۶٨٠۴٠٠ هزار ريال (به ش رح جدول زير ) ب
پيش بينی شده است.
جدول تجهيزات فنی (ارقام به هزار ريال):
شرح تعداد ارزش واحد ارزش کل
١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ کامپيوتر گيم نت و کافی نت ١٠
۵٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠ روتر سيسکو ١
١٠٠٠٠ ۵٠٠٠ ٢ dsl مودم
١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ کامپيوتر سرور ١
۵٠٠٠ ۵٠٠٠ ميکروسويچ ١
١۵٠٠٠ ١٠٠٠ ميز و صندلی کامپيوتر ١۵
٣٠٠٠ ٣٠٠٠ پرينتر ليزری سياه سفيد ١
۵٠٠٠ ۵٠٠٠ ١ A اسکنر ۳
٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ لپ تاپ ١
کامپيوتر
٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ فتوکپی ١
۵٠٠٠ ۵٠٠٠ اسيلسکوپ ١
۴٠٠٠ ۴٠٠٠ لوپ و هيتر ١
۴۵٠٠٠ ۴۵٠٠٠ نرم افزار يک مجموعه (جهت اجاره) ١
٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ باکس نرم افزاری (موبايل) ١
موبايل
١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ کامپيوتر ١
٢۶۵٠٠٠ ٢۶۵٠٠٠ دستگاه تست رله حفاظتی ١
٢۵٠٠٠ ٢۵٠٠٠ دستگاه تست کنتور ١
۵٠٠٠ ۵٠٠٠ مولتی متر ديجيتال ١
١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١ AC-DC آمپر متر ديجيتال
۴٠٠٠ ۴٠٠٠ دستگاه تست عايقی ١
برق
صنعتی
١۵٠٠٠ ١۵٠٠٠ دستگاه تست مقاومت زمين ١
نسبت پيش بينی نشده ۵% فوق ٣٢۴٠٠
جمع کل ۶٨٠۴٠٠

طرح توجيهی خدمات رایانه و خدمات
تعميرونگهداری موبایل وخدمات برق صنعتی

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید