طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۲۰۰ جعبه

طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۲۰۰ جعبه

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 153 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۲۰۰ جعبه

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش كرم ابريشم
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۰۰ جعبه
نوع توليدات: كرم ابريشم
تعداد شاغلين: ۴ نفر
۹۷۷ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۹۰
۹۴۴ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۴۰
۳۳ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۵۱
درآمد ساليانه: ۷۵۰ ميليون ريال
۱۶۸ ميليون ريال / سود ويژه: ۳۰
۵ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۴
۱۸ درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % ۴
مشخصات سرمايه گذاري طرح:

مقدمه:
يكي از قديمي ترين مشاغل بشري نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم بمنظور توليد پيله است . اين رشته كشاورزي بر
پايه تبديل علوفه (برگ توت) به ليف (نخ) و ايجاد ارزش افزوده از يك ماده ارزان به محصول پر ارزش استوار است.
و دگرديسي كامل كه چهار مرحله Bombix mori كرم ابريشم درخت توت ، حشره ايست كوچك با نام علمي
رشد و تكامل (تخم ، لارو ، شفيره ، پروانه ) را در يك نسل دارا مي باشد.زمان مناسب براي شروع پرورش كرم
ابريشم در بهار هنگامي است كه هر جوانه برگي داراي حداقل ۵ الي ۶ برگ كاملا باز شده داشته باشد.چنانچه ديرتر
اقدام به پرورش گردد ميزان برداشت برگ بمنظور پرورش كرم در تابستان و پائيز كاهش مي يابد. كرم ابريشم نيز
۴۰ درجه سانتيگراد است . در – مانند ساير حشرات خونسرد مي باشد. درجه حرارت قابل رشد براي كرم ابريشم ۱۵
۳۰ درجه سانتيگراد است و – اين محدوده حرارتي درجه حرارت مناسبي كه كرم قادر به رشد مي باشد از ۲۰
چنانچه ميزان حرارت از ۳۰ درجه بالاتر رود موجب كوتاه شدن دوره رشد كرم و اگر از ۱۵ درجه پائينتر باشد
موجب تاخير در رشد آن و در نتيجه وارد آمدن لطماتي به آن مي گردد.
نور بر روي خصوصيات كمي رشد كرم ابريشم تاثير قابل ملاحظه اي ندارد ولي از نظر كيفي و بويژه بر روي
فيزيولوژي كرم تاثير بسزايي دارد. البته نور دائم در محيط پرورش براي رشد مناسب نيست. بطوريكه گفته مي شود
وجود نور موجب افزايش دوره پوست اندازي و يا ظهور كرمهايي كه قادر به تنيدن پيله نيستند مي گردد و برعكس ،
تاريكي مسائل فوق را كاهش مي دهد. بطور كلي مي توان گفت كه ميزان نور مناسب براي پرورش كرم ابريشم در
هر شبانه روز عبارتست از ۱۵ ساعت روشنايي و ۹ ساعت تاريكي ، چنانچه بستر پرورش از روشنايي يكنواخت
برخوردار نباشد ، همه كرمها به سمت نقطه اي كه داراي نور است كشيده شده و روي هم جمع شده ، اين امر باعث
ايجاد اختلال در تغذيه و رشد آنها مي گردد. ولي چنانچه بستر از روشنايي يكنواختي برخوردار باشد ، تمامي كرمها
بطور يكنواخت نيز از برگ داده شده تغذيه نموده و رشدشان هماهنگ مي شود.

طرح توجيهي پرورش كرم ابريشم به ظرفيت ۲۰۰ جعبه

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید