طرح بازيابي نقره از فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي (Silver Recycling)

طرح بازيابي نقره از فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي (Silver Recycling)

تعداد صفحات: 52

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 230 نمایش

ارسال توسط:

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

طرح بازيابي نقره از فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي (Silver Recycling)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
١- معرفي محصول ٣
١-نام و كد محصول ٣ -١
٢-شماره تعرفه گمركي ٧ -١
٣-شرايط واردات ٩ -١
٤-بررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المللي ١٠ -١
٥-بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ١٤ -١
٦-موارد مصرف و كاربرد ١٥ -١
٧-بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ١٨ -١
٨-اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ١٨ -١
٩-كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول ٢٠ -١
١٠ -شرايط صادرات ٢٥ -١
٢-وضعيت عرضه وتقاضا ٢٧
١- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و -٢
تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفيت اسمي، عملي، علل عدم بهره برداري
کامل از ظرفيتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشين آلات مورد استفاده در توليد
٢٧
٢- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفيت، -٢
محل اجرا، ميزان پيشرفت فيزيکي وسطح تکنولوژي آنها و سرمايه گذاري انجام شده اعم از
ارزي و ريالي و مابقي مورد نياز)
٢٧
٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ (چقدر از کجا) ٢٨ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ٢٩ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ و امکان توسعه -٢
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
٣١
٦- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٣٢ -٢
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي نقره از فيلم و محلول ظهور فيلم
فهرست مطالب
عنوان صفحه
٣- بررسي اجمالي تکنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در کشور و مقايسه آن با
ديگر کشورها.
٣٣
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم ٣٧
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي و شرايط عملكرد واحد و بر آورد حجم سرمايه
گذاري ثابت به تفکيک ريالي و ارزي(با استفاده از اطلاعات واحد هاي موجود، در دست اجرا،
و اينترنت و بانک هاي اطلاعاتي جهاني، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDO و
تجهيزات و…)
٣٨
٦- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن از خارج يا داخل کشور قيمت
ارزي و ريالي آن و بررسي تحولات اساسي در روند تامين اقلام عمده مورد نياز در گذشته و
آينده
٤٣
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٤٥
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٤٦
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتي و ارتباطي( راه- راه
آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگي امکان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح
٤٦
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ٤٧
١١ – تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهائي در مورد احداث واحد هاي جديد ٤٩
منابع و مراجع ٥٠
پيوست الف : قانون مديريت پسماندها ٥١
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي نقره از فيلم و محلول ظهور فيلم
١- نام و كد محصول -١
طرح مورد بررسي بازيابي نقره از فيلم عكاسي و محلول ظهور فيلم هاي عكاسي است. اين طرح از
جمله طرحهاي بازيابي بوده كه محصولات حاصل از آن فلز ارزشمند و قيمتي نقره و همچنين محلول ثبوت
مي باشند. در اين طرح فرآيند بازيابي در ارتباط با صنايع عكاسي و استحصال فلز ارزشمند نقره مورد
بررسي قرار مي گيرد.
نكته حائز اهميت در تفاوتي است كه بين دو فرآيند بازيابي و بازيافت وجود دارد:
بازيابي فرآيندي است كه طي آن، يك ماده كه قابليت استفاده مجدد داشته و بتواند دوباره در يك
فرآيند و يك تركيب شركت نمايد، از يك محلول يا يك كامپاوند بدون تغيير در خواص آن
استحصال گردد.
بازيافت فرايندي است كه طي آن مواد زايد جدا شده و به عنوان ماده خام براي توليد محصولات
جديد به كار گرفته مي شود. به بيان ديگر بازيافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به
چرخه توليد و يا طبيعت.
در واقع در فرآيند بازيابي ماده دوباره به حالت اوليه برگردانده مي شود و هم مي تواند تحت همان
فرآيند قرار گيرد و هم تحت ساير فرآيندها (به عنوان مثال در بازيابي نقره از محلول ثبوت و فيلم هاي
راديولوژي، نقره به حالت اوليه بر م يگردد و مي توان از اين نقره هم در عكاسي و راديولوژي استفاده نمود و
هم آن را به صورت شمش، وسايل تزئيني و… درآورده و يا حتي در ساير فرآيندهاي شيميايي و فيزيكي
ديگر مورد استفاده قرار داد.) ولي در فرآيند بازيافت مواد پس از جداسازي و تجزيه (فيزيكي يا شيميايي)
ممكن است شكل اوليه را نداشته باشند و به عنوان ماده اصلي فرآيند بكار نمي روند بلكه به صورت افزودني
و مواد كمكي فرآيندها مورد استفاده قرار مي گيرند. (به عنوان مثال در بازيافت زباله ها، مقوا و لاستيك،
لاستيك ها به صورت پودر درآمده و مثلاً به عنوان بهبود دهنده خواص آسفالت به كار مي روند.)
٤
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي نقره از فيلم و محلول ظهور فيلم
آنچه مسلم است هر دو فرآيند در راستاي بهبود شرايط زيست محيطي و بالا بردن ارزش افزوده
مواد به صورت استفاده مجدد از آنها يا به شكل اوليه و يا به صورت هاي ديگر مي باشند.
همانطوريكه بيان شد محصولات طرح عبارتند از نقره و محلول ثبوت. بنابراين لازم است كه ابتدا
خلاصه اي در مورد نحوه استفاده از نقره و محلول ثبوت در فرآيند عكاسي و راديولوژي بيان گردد و سپس
به بررسي طرح حاضر پرداخته شود.
[ فرآيندهاي انجام شده براي ثبت تصوير در عکاسي عبارتند از: نوردهي ، ظهور ، ثبوت ، شستشو. [ ١
[ الف ) نوردهي[ ١
در نتيجه هدايت نور، خواه به وسيله دوربين عکاسي دلخواه و خواه بوسيله هر دستگاه عملي ديگر،
بر روي سطحي حساس، تصويري پديد آمده و ثبت مي شود که” تصوير مخفي “ناميده مي شود. تصوير
مخفي، قابل رويت نبوده و فقط با اعمال روشهاي خاص بعدي يعني عمل ظهور مي توان آن را قابل رويت
ساخت و در حقيقت، زمانيکه مواد عکاسي (فيلم تخت، فيلم حلقه اي، کاغذ) در دوربين يا دستگاه چاپ ، نور
مي بينند، هالوژنهاي نقره درون امولسيون آنها به وسيله نور متاثر شده، موجب بروز فعل و انفعالات شيميايي
مي شود و در نتيجه تصوير مخفي بوجود مي آورد که بعدها در اثر عمل ظهور قابل رويت مي شود.
امولسيون هاي عکاسي
خمير مايه حاصل از پخش يکنواخت هالوژنهاي نقره (کلرور نقره يا برمورنقره يا يدورنقره) ژلاتين را
“امولسيون عکاسي” مي نامند. تهيه امولسيون يکي از کارهاي دقيق و حساس در عکاسي است و مراحل توليد
آن به شرح زير مي باشد. معادله شيميايي که اساس توليد امولسيون عکاسي مي باشد، عبارت است از:
AgNO٣ + KCl → AgCl + KNO٣
براي تهيه امولسيون به شکل ساده آن، محلول ده درصد نيترات نقره را به محلولي که شامل ژلاتين
و کلرورپتاسيم است، افزوده و آن را به شدت به هم م يزنند، به اين ترتيب، بلورهاي بسيار ريز
به تدريج و به مقدار زياد بدست مي آيد. سپس امولسيون حاصل را تا ميزان مشخصي که (AgCl) کلرور نقره
معمولاً حدود ٩٠ درجه فارنهايت ( ٣٣ درجه سانتي گراد) است، براي چندين ساعت حرارت م يدهند. طي اين
٥
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بازيابي نقره از فيلم و محلول ظهور فيلم
عمل بلورهاي هالوژن نقره (کلرور نقره) که بسيار ريز و داراي حساسيت کم است در محلول حل شده، به دانه
هاي بزرگتر تبديل مي شوند که اين دانه ها هم يکنواخت تر و هم

طرح بازيابي نقره از فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي (Silver Recycling)

برای خرید فایل کامل این محصول از دکمه مقابل استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید