تحقیق كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال

تحقیق كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

تعداد نمایش: 173 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

تحقیق كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال

۱-۱ هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين شرايط استاندارد و روش هاي آزمون براي تعيين مقادير مختلف عملكرد كولرهاي گازي اتاقي سرد و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي سرد و گرم يكپارچه (مجموعه يكپارچه مستقل ) و دو تكه (مجموعه اي در دو محفظه جداگانه ) بدون كانال و با چگالنده هاي هوا – خنك و آب – خنك و پمپ هاي گرما با چگالنده هاي هوا – خنك مي باشد. اين استاندارد محدود به سيستمهائي است كه شامل يك مدار تبريد منفرد بوده و داراي يك تبخير كننده و يك چگالنده مي باشد. همچنين اينگونه دستگاه ها علاوه بر سرمايش و گرمايش محيط وظيفه به گردش در آوردن هوا و حذف گرد و غبار را بگونه اي كه شرايط آسايش و راحتي در اتاق فراهم شود به عهده دارند.
يادآوري – در اين استاندارد از واژه هاي”كولر“ و ”پمپ گرما“ بجاي عبارت “كولر گازي و / يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم) “استفاده مي شود. همچنين در مواردي بجاي هر يك از دو واژه مزبور واژه “دستگاه” نيز به كار گرفته شده است.
۱-۲اين استاندارد در موارد زير كاربرد ندارد :
الف – پمپ هاي گرما با منبع تأمين گرما از آب
ب – كولر و پمپ گرماي چند تكه
يادآوري – منظور از كولرهاي چند تكه، كولرهايي است كه داراي دو يا چند واحد اتاقي مي باشند كه متصل به يك واحد بيروني باشد.
پ – كولرهايي كه براي استفاده با كانال الحاقي طراحي شده اند.(استاندارد ملي در دست تدوين است)
ت – كولرهاي قابل حمل (غير پنجره اي )
۱-۳ بند ۴ اين استاندارد شرايط آزمون و تعيين مقادير عملكرد، كولرهاي گازي و پمپ هاي گرما را وقتي براي سرمايش بكار مي روند، پوشش مي دهد.
۱-۴ بند ۵ اين استاندارد شرايط آزمون و تعيين مقادير عملكرد پمپ هاي گرما را وقتي براي گرمايش بكار مي روند، پوشش مي دهد، منظور از گرمايش ممكن است مدار تبريد پمپ گرما يا مقاومت الكتريكي باشد.
۱-۵ اين استاندارد مشتمل بر پيوست هاي زير مي باشد :
پيوست الف : روشهاي اجراي آزمون ها (الزامي)
پيوست ب – آزمون تعيين ظرفيت با استفاده از روش گرماسنجي (الزامي)
پيوست پ – محاسبات ظرفيت هاي گرمايش و سرمايش (الزامي)
پيوست ت – وسايل اندازه گيري (جهت اطلاع)
پيوست ث – روشهاي اندازه گيري مقدار گذر هوا (جهت اطلاع)
پيوست ج – روش آزمون تعيين ظرفيت با استفاده ازآنتالپي هوا در سمت اتاقي گرماسنج (جهت اطلاع)
پيوست چ – فهرستي از نمادهاي مورد استفاده در پيوست ها (جهت اطلاع)
۲مراجع الزامي
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. به اين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. با اين وجود بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و / يا تجديدنظر، آخرين چاپ و / يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است :
ISO 817 : Refrigerants – Number Designation
۳اصطلاحات و تعاريف
در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار مي رود :
۳-۱ كولر گازي از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم)
عبارت است از :
الف – يك مجموعة مستقل و محصوري كه بمنظور نصب در پنجره و يا ديوار طراحي و مونتاژ شده است.
ب – يك مجموعه (مجموعه ها) مستقل دو قسمتي است كه قسمتي از آن در پنجره، ديوار يا روي سقف و قسمت ديگر آن در فضاي بيرون نصب مي شود.
اين دستگاه عمدتاً بمنظور تحويل آزاد (بدون كانال) هواي تهويه شده به يك فضاي بسته، اتاق يا ناحيه (فضاي مورد نظر) طراحي شده است، و شامل يك منبع سرمايش براي ايجاد سرما و رطوبت گيري بوده و نيز مي تواند شامل وسايلي براي ايجاد گرما (بجز پمپ گرما)، به گردش درآوردن و پالايش هوا باشد. همچنين اين دستگاه مي تواند شامل وسايلي براي ايجاد گرما، رطوبت زني، تهويه يا تخليه هوا باشد و بگونه اي ساخته شود كه بيش از يك مجموعه باشد و از مجموعه هاي مجزا تشكيل شده باشد (سيستم دو يا چند تكه)، اين مجموعه هاي مجزا بايد بگونه‌اي طراحي شوند كه با يكديگر مورد استفاده قرار گيرند و مقررات ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين ظرفيت براساس كل مجموعه بصورت سوار شده است.
۳-۲ پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال (سرد و / يا سرد و گرم)
عبارت است از :
الف – يك مجموعة مستقل و محصوري كه بمنظور نصب در پنجره يا ديوار طراحي و مونتاژ شده است.
ب – يك مجموعه (مجموعه ها) مستقل دو قسمتي است كه قسمتي از آن در پنجره، ديوار يا روي سقف و قسمت ديگر آن در فضاي بيرون نصب مي شود.
اين دستگاه عمدتاً بمنظور تحويل آزاد (بدون كانال) هواي تهويه شده به يك فضاي بسته، اتاق يا ناحيه (فضاي مورد نظر) طراحي شده است و وظيفه آن تأمين سرمايش و گرمايش در فصول موردنظر مي باشد.
چنانچه وظيفه سرمايش و رطوبت گيري از اين دستگاه مورد نظر باشد، پمپ گرما مي تواند
بگونه اي ساخته شود كه گرما را از فضاي تهويه شده گرفته و به بيرون هدايت كند.
۳-۳هواي متعارف
هواي متعارف داراي مشخصات زير است :
دماي حباب خشك هوا ۲۰ درجه سلسيوس ؛
فشار جو ۳۲۵/۱۰۱ كيلو پاسكال ؛
چگالي جرمي ۲۰۴/۱ كيلوگرم بر مترمكعب.
۳-۴گرماسنج
دستگاهي است كه براي آزمون تعيين ظرفيت كولر و / يا پمپ گرما مورد نياز است و شامل سمت اتاقي و سمت بيروني است. در اين دستگاه وسايل اندازه گيري و لوازمي تعبيه شده است كه با استفاده از آنها و ايجاد شرايط تعريف شده در هر دو سمت مي توان ظرفيت سرمايش و ظرفيت گرمايش دستگاه مورد آزمون را بدست آورد.
يادآوري– با توجه به شكل (۱) كه مقدار گذر هواي عبوري از دو سمت اتاقي و بيروني كولر به نمايش گذاشته شده است تعاريف بندهاي ۳-۵ تا ۳-۱۴ را درنظر بگيريد. لازم به ذكر است كه منظور از سمت اتاقي گرماسنج سمتي است كه هواي تهويه شده در آن تأمين مي گردد و منظور از سمت بيروني گرماسنج سمتي است كه شرايط محيط خارج را فراهم مي كند.
۳-۵مقدار گذر هواي خارج شده از سمت اتاقي كولر
مقدار گذر هوايي كه از خروجي سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما به فضاي تهويه شده رانده مي شود. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۶مقدار گذر هواي وارد شده به سمت اتاقي
مقدار گذر هوايي كه از فضاي تهويه شده به ورودي سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما واردمي شود. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۷مقدار گذر هواي تازه
مقدار گذر هوايي كه از سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما به آن وارد شده و پس از عبور از آن به فضاي تهويه شده فرستاده مي شود. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۸مقدار گذر هواي خارج شده از سمت بيروني
مقدار گذر هوايي كه از سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما از آن خارج مي شود. (به شكل (۱) رجوع شود).
۹-۳مقدار گذر هواي وارد شده از سمت بيروني
مقدار گذر هوايي كه از سمت بيروني كولر و / يا پمپ گرما وارد آن مي شود. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۱۰مقدار گذر هواي تخليه
مقدار گذر هوايي كه از سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما به سمت بيروني رانده مي شود. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۱۱مقدار گذر هواي نشتي
مقدار گذر هوايي كه از طريق كولر و / يا پمپ گرما بين دو سمت اتاقي و بيروني رد و بدل مي شود و مقدار آن به طرح ساختاري و فنآوري آب بندي بستگي دارد. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۱۲مقدار گذر هواي فرار نموده در سمت اتاقي
جريان هواي تهويه شده كه بطور مستقيم (بدون عبور از سمت اتاقي) در حد فاصل خروجي به ورودي سمت اتاقي كولر و / يا پمپ گرما در حركت است. (به شكل (۱) رجوع شود).
۳-۱۳مقدار گذر هواي فرار نموده در سمت بيروني

تحقیق كولر گازي و يا پمپ گرما از نوع اتاقي بدون كانال

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید