مقاله رایگان بر علیه گسترش بیابان

مقاله رایگان بر علیه گسترش بیابان

مقاله رایگان بر علیه گسترش بیابان یك‌سوم زمین‌ها در دنیا در مناطق خشك واقع شده‌اند و در معرض خطر تبدیل به بیابان هستند. در ده‌سال گذشته تعداد كسانی كه در مناطق خشك زندگی می‌كنند چهار برابر شده و [...]

ادامه مطلب