در مورد بیابان بیشتر بدانیم

در مورد بیابان بیشتر بدانیم

در مورد بیابان بیشتر بدانیم در مورد بیابان بیشتر بدانیم بیابان جایی است که مقدار بارندگی در آن به مراتب کمتر از تبخیر و تعرق باشد. به عبارت دیگر میزان ورودی آب در بیابان بسیار کمتر از آب خروجی [...]

ادامه مطلب