همه چیز در مورد امریه سربازی

همه چیز در مورد امریه سربازی

می دانید که مشمولان وظیفه در نیروهای مسلح خدمت می کنند. یعنی: ارتش، سپاه و یا نیروی انتظامی. طبق قوانین و براساس ضوابط خاصی ادارات دولتی هم می توانند از قوای وظیفه استفاده کنند. عضویت در خانواده [...]

ادامه مطلب