مقاله رایگان مهدی اخوان ثالث

مقاله رایگان مهدی اخوان ثالث

مقاله رایگان مهدی اخوان ثالث فریاد خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز هر طرف می سوزد این آتش پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود  من به هر سو می دوم گریان  در لهیب آتش پر دود وز میان خنده هایم تلخ [...]

ادامه مطلب