مقاله حکومت استبدادی و مشروطه

مقاله حکومت استبدادی و مشروطه

مقاله حکومت استبدادی و مشروطه حکومت استبدادی حکومت استبدادی نوعی حکومت است که در آن دامنه اختیارات حاکم و طول دوره حکومت ‌آن‌ها بسیار است. در حکومت استبدادی؛توزیع قدرت عادلانه نیست. طرف‌داران [...]

ادامه مطلب