كاراموزي در اداره مخابرات 4500 تومان

كاراموزي در اداره مخابرات

كاراموزي در اداره مخابرات فهرست مطالب صفحه مقدمه ۱ فصل اول معرفي مركز تلفن ۲ بخشهاي مختلف مركز تلفن ۳ خدمات مورد ارائه مركز تلفن ۴ بخشهاي مختلف در خط تلفن ۷ فصل دوم كليات و اصطلاحات يك سيستم [...]

مشاهده و خرید