تحقیق ریسک وبازده 4500 تومان

تحقیق ریسک وبازده

تحقیق ریسک وبازده ریسک وبازده: هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود به بازار سهام این [...]

مشاهده و خرید