مقاله رهبری و مدیریت آموزشی 6500 تومان

مقاله رهبری و مدیریت آموزشی

مقاله رهبری و مدیریت آموزشی هدف کلی: زمینه سازی برای شناخت علمی مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره مسائل آن پیشگفتار – نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی – نیاز [...]

مشاهده و خرید