پروژه صورت جریانات نقدی 6500 تومان

پروژه صورت جریانات نقدی

پروژه صورت جریانات نقدی مساله ۲ الف- ۱۸ [تهيه صورت جريان هاي نقدي – روش مستقيم (اهداف ۲ و ۳)] حسابداران شركت سهامي گل افشان، اطلاعات زير را از اسناد و مدارك حسابداري شركت براي سال مالي منتهي به [...]

مشاهده و خرید