پایان نامه معرفی JIT 8500 تومان

پایان نامه معرفی JIT

پایان نامه معرفی JIT • تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام: JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه ۱۹۷۰دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» [...]

مشاهده و خرید