تحقیق معضلات آموزشي نظام آموزشی هند 4500 تومان

تحقیق معضلات آموزشي نظام آموزشی هند

تحقیق معضلات آموزشي نظام آموزشی هند پائين بودن نرخ سواد در هندوستان كه فقر اقتصادي از جمله مهم ترين عوامل آن محسوب مي گردد مهم ترين معضل آموزشي كشور است. بنابر برآوردهاي به عمل آمده بيش از يك سوم [...]

مشاهده و خرید