مقاله سیستمهای ترکیبی Soft Computing 5000 تومان

مقاله سیستمهای ترکیبی Soft Computing

مقاله سیستمهای ترکیبی Soft Computing چکیده: Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای Soft [...]

مشاهده و خرید