تحقیق چهره زن در شاهنامه 4000 تومان

تحقیق چهره زن در شاهنامه

تحقیق چهره زن در شاهنامه آميزه ی مهر و خرد و وفاداری در شاهنامه ی فردوسی نزديک به ۲۰ زن نقش آفرينی می کنند که البته بيش تر آن ها در دوری پهلوانی می زيند. به درستی می توان گفت که در هيچ کتاب ديگری [...]

مشاهده و خرید