مقاله پرورش شتر مرغ 4500 تومان

مقاله پرورش شتر مرغ

مقاله پرورش شتر مرغ اقليم: شترمرغ ها در كليه اقليم ها قابل زيست و نگهداري اند، از اقليم هاي بسيار سرد مانند آلاسكا تا گرم و خشك مانند صحراي افريقا. اما هرچه به سمت اقليم گرم و خشك پيش برويم كيفيت [...]

مشاهده و خرید