مقاله دامداري ۲۰۰ راسي هلشتاین 7000 تومان

مقاله دامداري ۲۰۰ راسي هلشتاین

مقاله دامداري ۲۰۰ راسي هلشتاین كليات ايجاد طرحي كه عبارت است از يك واحد دامداري ۲۰۰ راسي كه از نژاد شيري هلشتاين مي باشد . براي ايجاد طرح احتياج به ساختمان و تاسيسات نگهداري و پرورش گاوهاي شيري و [...]

مشاهده و خرید