مقاله در مورد خرما 5000 تومان

مقاله در مورد خرما

مقاله در مورد خرما نخل خرما از گياهاني است كه كشت آن در قديم در منطقه هاي جنوبي كشور متداول بوده است و در حال حاضر كشور ما از توليدكنندگان مهم آن به شمار مي رود به طوري كه ايران دومين كشور دنيا [...]

مشاهده و خرید