مقاله تكثير كاكتوس ها 4000 تومان

مقاله تكثير كاكتوس ها

مقاله تكثير كاكتوس ها بدست اوردن قلمه مناسب نیاز به حسن انتخاب دارد کاکتوس ها از راه قلمه زدن به راحتی تکثیر می شوند.ولی این عمل بیشتر از کاکتوس های جزء جزء صورت می گیرد.زیرا به گیاه اسیب کمتری [...]

مشاهده و خرید