مقاله معمای کروی بودن زمین 4000 تومان

مقاله معمای کروی بودن زمین

مقاله معمای کروی بودن زمین  پیشگفتار :   زمین گرد است و بسیار بزرگ ! همه این را می دانیم ولی در روزگاران گذشته مردمانی بودند که زمین را همچون تخته سنگی بزرگ می پنداشتند که بر اقیانوسی بزرگ شناور [...]

مشاهده و خرید