مقاله کشاورزی بهره وري 4000 تومان

مقاله کشاورزی بهره وري

مقاله کشاورزی بهره وري چكيده دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران استفاده هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع كشاورزي يعني،نيروي كار،كودشيميايي، بذر و آب و ساير امكانات توليد از اهميت ويژه اي برخوردار [...]

مشاهده و خرید