مقاله اشعه كاتدي و نظريه اتمي 4000 تومان

مقاله اشعه كاتدي و نظريه اتمي

مقاله اشعه كاتدي و نظريه اتمي اشعه‌ي كاتدي چيست؟ جريان از اين قرار است كه در ساختار بلور فلزّات، به ازاي هر اتم يك يا چند الكترون آزاد وجود دارد كه تقريباً در همه‌ي نمونه‌ي فلزّي كه مي‌بينيم [...]

مشاهده و خرید