مقاله آرايه هاي ادبي 4000 تومان

مقاله آرايه هاي ادبي

مقاله آرايه هاي ادبي آرايه هاي ادبي (صنايع بديعي) اين “صنايع بديعي”، عنواني قديمي است براي بخشي از هنرمنديهاي شاعران كه خارج از قلمرو وزن و قافيه بوده و به عنوان آرايشهايي براي كلام [...]

مشاهده و خرید