تحقیق خسرو پسر حارث 4000 تومان

تحقیق خسرو پسر حارث

تحقیق خسرو پسر حارث از خاندانهای معروف قریه قبادیان بود. قبادیان ناحیه ای از نواحی تابعه شهر بلخ در کنار یکی از شاخه های رود جیحون بنا شده بود. خسرو در دیوان والی صاحب شغلی بود و از بزرگان به [...]

مشاهده و خرید