مقاله مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف 6500 تومان

مقاله مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

مقاله مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف چكيده حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص [...]

مشاهده و خرید