مقاله در مورد حسابداری 7000 تومان

مقاله در مورد حسابداری

مقاله در مورد حسابداری مقدمه‌: تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست که زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد حسابداری 8500 تومان

مقاله در مورد حسابداری

مقاله در مورد حسابداری مقدمه در چند دهه گذشته، گسترش تكنيكهاي جديد حسابداري در تمامي رشته ها و كاربرد آن، نوآوري و دگرگونيهاي بسياري را در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است . به خوبي [...]

مشاهده و خرید