مقاله جوجه كشي 4000 تومان

مقاله جوجه كشي

مقاله جوجه كشي فهرست ۱-شستشوي سالن و آماده كردن محيط ۲-خواباندن تخم مرغها در سيني ستر ۳-نحوه چرخش و نحوه تامين رطوبت و حرارت دستگاه ۴-اعمال دستگاه شاهد ۵-نظارت در طي دوره انكوباسيون و فعاليتهاي [...]

مشاهده و خرید