مقاله زبان شناسي و گفتگو 5500 تومان

مقاله زبان شناسي و گفتگو

مقاله زبان شناسي و گفتگو ساختار گفتار و اولويت بخش قبل، بر جنبه هاي آگاهي اجتماعي كه مي‌تواند بر آنچه از طريق گفته‌ها و در طول يك فعل و انفعال رابطه ايجاد كند. تاثير داشته باشد تمركز كرد. اصطلاح [...]

مشاهده و خرید