مقاله راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات 4000 تومان

مقاله راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات

مقاله راهبردهاي مديريت تلفيقي آفات مقدمه جوندگان در سطح وسيعي به محصولات، قبل و بعد از برداشت خسارت مي زنند. با توجه به اين برآورد مي شود در هر سال ۲۰ درصد ذخاير غذايي جهان توسط جوندگان مصرف يا [...]

مشاهده و خرید