مقاله نارسايي كليه 4000 تومان

مقاله نارسايي كليه

مقاله نارسايي كليه کلیه ها دو عضوی هستند که در طرفین ستون مهره ها و در زیر قفسه سینه قرار گرفته اند. کار اصلی کلیه ها حفظ تعادل شیمیایی بدن است. آنها مواد زاید و مایع اضافی را از خون تصفیه کرده و [...]

مشاهده و خرید