قواعد عربي سال دوم راهنمايي 4500 تومان

قواعد عربي سال دوم راهنمايي

قواعد عربي سال دوم راهنمايي قواعد عربي سال دوم راهنمايي «صيغه» چيست؟ كلمه براي آن كه معني هاي گوناگون برساند، شكلهاي مختلفي مي پذيرد كه به هر يك از اين شكلها، صيغه گويند. مانند: كَسَبا مثني مذكر [...]

مشاهده و خرید